Hl die door de Ministers van Koloniën werden afgekeurd of op de lange baan geschoven, thans is dit veranderd. Het laatstbekende plan is dat van generaal Kroesen. Door zijn be moeiingen werd in 1S73 de generale staf opgericht, die volgens do nog heden geldende regeling in hef bijzonder belast is met de behartiging der defensie. Maar juist na 1873 worden de sporen van die behartiging naar buiten zeldzamer. Wel zien wij eenige jaren later commissiën aan het werk om verkenningen ten behoeve der defensie te verrichten, maar tot eenig- resultaat hebben de door die commissiën ingediende, uitgewerkte rapporten tot heden blijkbaar niet geleid. Eene in den loop van het jongste begrootingsdebat gemaakte opmerking dat in het jaar 1S85 voorstellen door het Leger bestuur zouden zijn ingediend, gegrond op de rapporten dier commis siën, werd zelfs door den Minister als eene onjuiste inlichting gequali- ficeerd. j> Vroeger mogen er plannen zijn gemaakt", zeide Z. Exe., „voorstellen van den tegenwoordigen tijd, die passen bij de tegen woordige omstandigheden, zijn er niet. „Van de laatste jaren kon ik alleen eene zeer korte, voorloopige „schets van eenige manieren, waarop men Java zou kunnen verdedigen; „van de uitwerking daarvan heb ik nooit iets gezien. „Had ik nu de quaestie ook maar moeten laten rusten, troost put sende uit de gedachte dat het mijn tijd ook nog wel zou uithouden? „Dat wilde ik nieter moest, meende ik, toch eenmaal een einde aan „de zaak komen. Was een groot en grootsch plan niet dadelijk te „maken, welnu men ontwerpe dan dadelijk het meest noodige; men „zie dan ten minste wat er noodig is om een begin te maken." Als vrucht eener veeljarige voorbereidingsperiode is het door den Minister aangehaalde resultaat zeker niet schitterend te noemen. Hu dus thans van den Minister zelf een plan uitgaaf, dat, al moge het niet met ieders inzichten strooken, in eik geval een plan is en uit zicht op verwezenlijking heeft, mogen wij m. i. hopen dat 's Minis ters ivoorclen ook gevolgd zullen worden door dadendie aan den werkelijk moeielijk te verantwoorden toestand in deze een eind zul len maken en ten minste tot een bereikbaar doel zullen kunnen lei den te meer omdat dit doel aan eventueele plannen tot verder verzet in het binnenland niet in den Aveg behoeft te staan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 150