151 Troiiin en Triomphante met de 16 kanonnen van fort Blanc in het Kimpay-kanaalde bemanning had daarbij veel te lijden van het in- fanterievuur der Chineezen van de beide oeversde landingstroepen werden teruggeslagen; een detachement, dat hevig aangevallen werd, kwam daarbij zelfs in een gevaarlijken toestand en kon eerst onder bescherming van een paar dicht aan den wal genaderde kauonneer- booten weder embarkeeren. Fort Blanc kon niet geheel tot zwijgen worden gebrachthet werd echter den 29en zonder schade voorbijgevaren, waarop het geheele eskader zich weder verzamelde. De verliezon der Franschen be droegen aan gesneuvelden 1 officier en 9 man, aan gewonden 6 officieren en 42 man. De verrichtingen van admiraal Courbet, zegt de Duitsche verslag gever wiens bericht hier is gevolgd, mogen als een schitterend wapen feit worden beschouwd; zij leidden echter tot geen resultaat. Het arsenaal had betrekkelijk weinig geleden. De Chineezen verbloem den hunne verliezen en stelden hunne vernielde flottille voor als een onbeduidende verzameling van kleine politiebootenin stede dat hun ontzag was ingeboezemd, begonnen zij op groote schaal hunne kusten te versterken en hunne troepen tegen Tonkin te verzamelen. Frankrijk zag zich dus gedwongen andere maatregelen te beproeven. Admiraal Courbet. kreeg bevel zich opnieuw tegen Formosa re wen den, de havens Kelung en Tamsui in bezit te nemen en, indien China geene schadeloosstelling betaalde, door de inning der belastingen en rechten op die plaatsen en door de exploitatie der kolenmijnen te Kelung, daarvoor een aequivaleut te verkrijgen. Den 1™ October 1884 verscheen hij voor Kelung met acht oorlogs schepen en twee transportvaartuigen, op welke laatste waren inge scheept een regiment marine-infanterie a 12 compagnieën (totaal 1800 man) en eene batterij 4ponders. Ka eene korte beschieting werden deze troepen aan wal gezet en maakten zij zich spoedig van de plaats en de omliggende hoogten meester. Des nachts kwamen de Chineezen terug en deden een hevigen aanval, moesten echter, na een gevecht van verscheiden uren, met groot verlies (80 doodeu en 200 gewonden) terugtrekken. Dit belette niet dat zij in groote massa's

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 160