152 in de nabijheid bleven en de Franschen weldra volkomen insloten, zoodat deze niet alleen van den opmarsch over land tegen Tamsui moesten afzien en evenmin de kolenmijnen op 10 KM. afstand van Kelung konden bezetten, maar zelfs geheel verdedigend moesten te werk gaan en zich door blokhuizen en andere werken beschermen. De kolenmijnen werden door de Chineezen onder water gezet, de aanwezige voorraad werd verbrand. De Fransche troepen werden door cholera en andere ziekten ge teisterd en weldra geheel gedemoraliseerd. Plunderend trokken zij troepsgewijze de plaats Kelung door; velen, waaronder zelfs onder officieren, deserteerden (totaal 22 man) en namen voor een deel bij den vijand dienst. Slechts eene ijzeren gestrengheid kon verdere ongeregeldheden voorkomen. In Januari werden de troepen versterkt met 1 bataljon van 800 man infanterie légere d'Afrique (zéphirs) en een 80 mM. batterij. Hiermede was men voornemens tot het offensief over te gaan, doch de zéphirs gingen in hun élan aanstonds zonder bevel tot een storm op een der Chineesche werken over en werden met een verlies van 12 dooden, 7 vermisten en 26 gewonden teruggeslagen. Dit verlies deed het moreel zoo zeer dalen, dat van de voorgenomen be- weging moest worden afgezien. Onmiddellijk werd daarom nog een bataljon van Tonkin aangevraagd, dat den 20en Januari ter sterkte van 1000 man aankwam. Met de geheele macht werd nu tot het offensief overgegaan. Het succes was evenwel niet groot, want na een driedaagsch gevecht, dat den Franschen 2 officieren en 7 man aan doo den, benevens 53 gewonden kostte, was men nog niet verder geko men dan tot de verovering van een voorliggend werk, dat bezet werd; het kreeg den beteekenisvollen naam van: fort Misère. Na nog eenige schermutselingen gedurende de volgende dagen, waarbij de Fran schen 8 dooden, 5 vermisten en 14 gewonden verloren, werden de operatiën gestaakt. De regens vielen in en duurden 50 dagen lang onafgebroken voort. Ziekten en ellende waren daarvan het natuur lijke gevolg en deden de Fransche troepen als sneeuw voor de zon wegsmeltenden 6en Februari had men reeds 200 man begraven en lagen 300 zieken in de veldhospitalen. Den 3en Maart beterde het weder en hervatten de Franschen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 161