153 het offensief met eene colonne van 1300 man, 4 stukken en 1 sectie genietroepen. Gedurende drie achtereenvolgende dagen drongen zij de Chineezen telkens na hevigen wederstand uit hunne stellingen te rug en hadden in 't laatst hunne geheele positie veroverd. De verlie zen der Franschen waren echter zeer grootzij bedroegen 55 dooden en 147 gewonden. De troepen waren volkomen uitgeput en tot geene inspanning meer in staat. Zij konden dan ook tot aan het sluiten van den vrede in Juni 1885 niet anders doen, dan zich in hunne veroverde stellingen staande houden. Op denzelfden dag, 1 October, dat admiraal Courbet voor Kelung verscheen, ankerde admiraal Lespès met drie schepen en eene ka nonneerboot voor Tamsui. Den 2en October openden de Chineezen hun vuur, dat door de schepen werd beantwoord en nog denzelfden dag tot zwijgen werd gebracht. Het bombardement op de plaats werd den volgenden dag voortgezet; een doordringen in de haven was echter onmogelijk, daar de ingang was versperd door eene linie electrische torpedo's, welke uit waarnemingsposten aan den wal ont stoken konden worden. Eerst den 8on October, nadat admiraal Cour bet eenige landingsdivisiën had gezonden, werd eene colonne van 5 compagnieën met enkele 4ponders aan wal gezet, met den last om langs het strand voort te rukken en de geleiddraden der torpedo's door te snijden. Nauwelijks waren de troepen echter geland en hadden zij de be weging begonnen, of de Chineezen vielen van alle zijden op hen aan en dwongen hen tot terugkeer op de schepen. Bij de wederinsche- ping, die ten gevolge van het intusschen ongunstig geworden weder met veel moeite bewerkstelligd werd, lieten de Franschen 1 com pagniesvlag, 1 revolverkanon en aan dooden 2 officieren en 16 man in 's vjjands handen achter, terwijl zij bovendien 48 gewonden bekwamen. De onderneming kou dus als volkomen mislukt worden beschouwd. Eindelijk had in Maart 1885 nog een onderneming plaats tegen de Pescadores of Yisschers-eilanden. Den 28en van die maand verscheen admiraal Courbet met de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 162