156 andere mogendheden, die de talrijke klachten van den handel onbevredigd lieten. Plet dikwijls noodzakelijke, geforceerde stoken ruineerde de ketels der schepen. De bemanning leed zwaar onder het slechte weder en onder de voortdurende waakzaamheid, die noodig was om een uit gestrekt kustgebied van slechts 5 zeemijlen breedte te bewaken. Door het springen van een ketel aan boord van de Rigault de Genouilli wer den den 19en November 13 man gedood. Van de overige schepen moesten vele naar Saigon terugkeeren, om hunne ketels te doen onderzoeken. Gedurende de maand December was de blokkade dan ook zoo goed als opgeheven. In Januari 1885 kreeg admiraal Courbet echter versterking, zoodat voor de blokkade beschikbaar kwamen: 4 pantserschepen, 10 kruisers, 5 kanonneerbooten, 2 torpedobooten, 2 transportschepen en 3 aviso's. Deze macht kon voor het doel als zeer voldoende worden beschouwd, doch op den 1 en Januari 1886 vond Engeland zich plotseling door zijne neutraliteit verplicht zijne havens voor de Fransche oorlogsschepen te sluiten. Dit was een groot ongerief, vooral met het oog op het zoo gunstig gelegen Hongkong. Voor verpleging, aanvullen van den kolenvoorraad, reparatiën, enz. moesten de schepen voortaan altijd naar Saigon terugstoomen. Dit dreigde de geheelo blokkade oumogelijk te maken. Den 6en Februari verklaarde daarom Frankrijk de blokkade niet meer te beperken tot op 5 mijlen van de kust, maar haar tot de open zee uit te breiden; ook rijst werd tot contrabande verklaard. Hierdoor kregen de blokkadeschepen meer vrijheid van handelen. Resultaten werden echter niet verkregenhet nemen van een Chi- neesch schip, dat 800 man versterking naar Formosa moest brengen, was de eenige gebeurtenis van belang. In April 1885 werden de vredespreliminairen gesloten op de basis van geene uitkeering van schadeloosstelling door China; den 9en Juni werd het vredesverdrag geteekend. De blokkade van Formosa werd den 15<m April opgeheven; in Juni d. a. v. werd Kelung en in Juli ook Makung ontruimd. De vloot van het uiterste Oosten werd ontbondenvoorloopig bleef echter nog een eskader achter van 2 pantserschepen, 7 kruisers, 3 kanonneerbooten, 3 torpedobooten en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 165