159 vallei' lean verdrijven - de plaatsing nl. der beschermende zware vuurmonden achter onvernielbare dekkingen. Was de tegenstand van schepen en versterkingen overwonnen en, zoo als gezegd is, dit had steeds in korten tijd plaats, dan moest het eigenlijke doel van den coup de main worden bereikt. Dit doel was tweeërlei. In een enkel geval de aanval op Foetschoe bepaalde het zich tot het vernielen der Chineesche vloot en der arsenalen met hunne voorraden in de overige was het doel om zich van de aangevallen havenplaats meester te maken en zich daar en in den omtrek tijdelijk staande te hou den. Voor laatstgenoemd doel was natuurlijk het ontschepen van troe pen altijd noodig; maar ook reeds in het eerste geval had men, hoe schitterend het succes te water ook was, aan den wal zonder eene landing geen resultaat en moest men na eene vrij langdurige be schieting toch daartoe overgaan, om het einddoel te bereiken. De ontscheping der troepen moest dus ook in dit geval, evenals in de andere, de beslissing aan den coup de main geven. Hadden de Franschen in de eerste periode door de gebrekkige weermiddelen der Chineezen en de nagenoeg geheele afwezigheid van doelmatige versperringen steeds gemakkelijk spel, in de tweede periode was het tegenovergestelde het geval. Bij den eersten aanval op Kelung zetten zij wel is waar onder het beschermend vuur der schepen hunne landingsdivisiën ongehinderd aan den wal, maar reeds den volgenden dag werden deze teruggeworpen en moesten zich met verlies weder inschepen. Bij de onderneming tegen Foetschoe, waar de Chineezen over geene troepen schenen te beschikken, althans het gebruik daar van niet blijkt, had daarentegen het succes, dat tegenover de scheeps macht schitterend was, ook te land volkomen kunnen zijn, doch hier was de aard van het doel, de vernieling van het arsenaal en zijn in houd, die door menschenhanden met de beschikbare middelen niet voldoende kon plaats hebben, de oorzaak dat dit doel slechts onvolledig werd bereikt. Bij de landingen van kleine detachementen in het Miugan- en het Kimpay-kanaal werden de troepen, zoodra de Chineezen actief optraden, tot wederinscheping gedwongen. In 't algemeen bleken de landingsdivisiën der schepen alleen onvoldoende om het beoogde succes te verkrijgen. Door ondervinding geleerd, zien wij de Franschen dan ook bij vol-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 168