169 Mocht men echter vreezen dat de dienst onder die detacheeringen te veel zoude lijden, welnu in hoofde dezes is aangetoond dat het aantal luitenants geen hinderpaal zoude zijn, om bij de beide batterijen te Batavia permanent ieder één luitenant meer in te deelen dan de formatie aangeeft. Ben ik goed ingelicht, dan heeft reeds vroeger het plan bestaan om, zij het dan ook in geringere mate dan boven is voorgesteld, de leden der C. v. P. langer in hun werkkring te laten dan tot nu toe het geval was, doch het zullen zeker wel overwegende motieven geweest zijn, die er toe geleid hebben om dezen maatregel, die als overgang zeer toe te juichen zou zijn geweest, niet tot uitvoering te brengen. Alvorens van de C. v. P. af te stappen, zij nog opgemerkt, dat het te wensehen zoude zijn dat de batterijen van Batavia een ander terrein hadden voor hunne practische oefeningen dan het proefveld Batoe Djadjar, of wel dat zij daar uitsluitend kwamen om schiet oefeningen te houden en niet tot het houden van zoodanige evolutiën, waardoor b. v. telefoonleidingen der C. v. P. in gevaar geraken en deze daarom telken jare voor het vertrek van het daaraan toegevoegde detachement moeten worden opgebroken; terwijl het eindelijk aan beveling zoude verdienen dat men de Indische artillerie in het ver volg hare proefnemingen, als b. v. schieten van schootstafels, enz., niet langer juist in den ongunstigsten tijd van het jaar liet doen, iets waarin Indië lijnrecht overslaat tegen de daarvoor bestaande ge woonten in Nederland en zelfs in geheel Europa. Tot nu toe is bij de voorgestelde wijziging in do samenstelling der C. v. P. maar zeer bescheiden beschikt over de in den aanhef dezes gemaakte becijfering der overcomplete luitenants der artillerie doch er is ook langs andere wijzen meer profijt van die officieren te trekken, zoowel voor hen zeiven in het bijzonder als voor hun wapen in het algemeen, dan thans geschiedt door hen allen, zelfs dan wanneer het aantal volgens de formatie der batterijen en com pagnieën compleet is, toch daarbij in te deelen. Hiertoe zoude men a. twee luitenants telkens voor twee jaren bij den Constructie winkel kunnen detacheereu;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 178