170 b. een a twee op dezelfde wijze en voor een even langen tijd bij de Pijroteehuische werkplaats c. een a twee voor cén jaar telkens bij de Geweermakersschool en d. den Inspecteur der Draagbare Wapenen een adjunct kunnen toevoegen. Ad a. Door dezen maatregel zoude men in de eerste plaats den werk kring van do onderconstructeurs eenigszins kuunen verlichten. Op dat deze toch in alle doelen kunnen opvolgen wat voor hen in art. 37 van hot Reglement voor den A. C. W. (Alg. Order N°. 80 van 1875) is voorgeschreven, is het niet doenlijk dat, zooals thans wol woei ge beuren, meerdere zeer belangrijke werkplaatsen onder het toezicht van één onderconstructeur staan, terwijl zij bovendien nog vrij wat zuiver administratief werk te verrichten hebben. Zoo staan thans, om slechts een voorbeeld te noemen, de draaierij, de smederij en de instrumcntmakerswinkel onder toezicht van één onderconstructeurde werkzaamheden in deze werkplaatsen worden, sinds de Indische artil lerie zich ook in het bezit van geschut van den nieuweren tijd mag verheugen, als het ware met iederen dag belangrijker, zoowel door den aanmaak en de herstelling van de bij die vuurmonden behoorende onderdeden en de daarbij gebruikt w ordende projectielen, enz., wier bewerking zoo oneindig meer zorg vereischen dan bij dergelijke voorwerpen voor het oudere geschut het geval was, dat de opzicht voerende officier, wil hij steeds ,,van alles wat in die werkplaatsen „omgaat do verantwoordelijkheid kunnen dragen" en „steeds op de hoog- „te kunnen zijn van het onderhandenwerk", wel over drie lichamen en dus over zes handen en zes oogen zou moeten kunnen beschikken nog daargelaten dat ieder onderconstructeur tevens op de hoogte dient te zijn van het onderhanden werk ook in andere werkplaatsen dan zijne eigene. Wanneer men de gedetacheerde luitenants gedurende hun verblijf opvolgend bij alle werkplaatsen indeelde, zou die detacheering voor de betrokken officieren van veel nut zijn om hunne technische kennis te verrijken en zouden bij eventueele vacatures, onder hen geschikte onder constructeurs te vinden zijn. Een of beide der gedetacheerde luitenants zoude, althans op het papier, kunnen behooren tot het effectief der compagnie Vestingartillerie, die te Soerabaia in garnizoen is. Ad b, en c. Ook de hieronder genoemde detacheeringen zullen eene

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 179