176 - De Kozak rijdt op trens met de martingale, zonder sporen, met hoog opgetrokken knieën op een hooge Turksche zittinghij is een vlug en stout ruiter, maar zet hem eens op een zadelbok met stang en sporen en in de voorgeschreven houding, hij zal niet voldoen. Ik heb er destijds proeven mede zien nemen en altijd zonder eenig succes. Men heeft den Kozakken zelfs hunne ouderwetsche formaties en vechtwijze doen behouden en het geldt als regel dat zij nim mer voor een gesloten aanval gebruikt worden Ze zijn echter slim, ze zien en hooren goed en presteeren zeer goede diensten bij voor posten- en kondschapsdienst, enz.; pour en finir, de Kozakken hebben hun eigen officieren, die ook Kozakhen en geen Russen zijn. Het bovenstaande geldt ook ten opzichte van den Kabyl, enz. Zou dit den Javaan kunnen gelden? Uit de diepte van mijn overtuiging antwoord ik volmondig ,,neen\' Noch goede Maleische reglementen, noch een verbeterde uitspraak der instructeurs zou hier baten. Vooreerst verstaat een Javaansch recruut geen Maleiscli; of zoudt ge ook Javaansche reglementen willen hebben? Voorts, waar leert de Javaansche recruut Maleisch In de kazerne, niet waar, want uwe zorg voor de Javaantjes zal wel niet zoo vèr gaan om te eischen, dat voor hen, alvorens met hunne africhting te beginnen, scholen worden opge richt om hen een beschaafd Maleisch te leeren, opdat ze later door beschaafd Maleisch sprekende instructeurs worden onderwezen en tot goede ruiters (sic) gevormd. Ze leeren dus in de kazerne het zg. brabbel-Maleisch, dat gij, dè instructeurs en ik spreken, en dat gij zoo erbarmelijk noemt; alles dus, wat hun uitgelegd en geleerd moet worden, moet, uit den aard der zaak, in dat brabbel-Maleisch geschieden, ergo het linguistisch gehalte der door U gewenschte regle menten doet er niets toe. Laat ons verder gaan.Uw „bruine broeder", na een tal van maanden (soms jaren) gemarteld te zijn, na een onnoemelijk aantal barbaris men, neologismen, pleonasmen, enz. aan te hebben moeten hooren, is eindelijk „afgericht" en bij een der veldeskadrons geplaatst. Hebt ge ooit een oefening in den velddienst met LTwe protege's gedaan? Zeker wel. Welnu, Ivromo wordt uitgezonden (gij spreekt immers van een zelfstandig optreden"1 der Javanen) om den vijand te verkennenmaar Kromo zit te paard en nis Kromo te paard zit,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 185