177 dan vergeet Kromo niet alleen alle „ismen" en „asmen", waarmede zijn gehoorvlies gemarteld werd in de afriehtingsperiode, maar helaas ook alle reglementen en in een woord alles, wat hem de Blanda's wijsmaakten. Kromo ziet niets, Kromo hoort niets; Kromo is den geheelen tijd met zijn paard, dat altijd nakal is, bezig; Kromo is bezig om „er niet van door te gaan." Eindelijk komt hij terug en rapporteert: „Soedah ada moesoeh." „Berapa"? luidt de vraag. „Brangkali zóó en zóóveel"; en, stelt ge hem nu nog eenige vragen, dan eindigt hij met het onver anderlijke „belom tahoe" of „koerang priksah"; iis n'en sortent pas de la! En weet ge wel, wat Kromo er bij denkt? want hij denkt toch, malgré lui; wel: „ik vertrouw niets dat paard van me; ik moet zien, „dat ik gauw bij den troep kom en afzitten kan, anders is het mis, en hij bereikt in den regel zijn doel, tenzij hij toevallig den oefendag met een luitenant doet, die, niet aan de bekwaamheden onzer bruine broeders twijfelende, hen toch nog wat wil inpompen; honneur au courage malheureux Stellig hebt ge wel eens gechargeerd met uwe protégé's. Het commando „galop marsch" is nauwelijks uitgesproken, of men ziet Kiomo, Sidin en consorten van beide vleugels als het ware afbreken; ze vliegen u voorbij en verdwijnen weldra van het exercitieterrein. Ne sutov ultra crepidem! laat de Javanen allesbe halve cavalerist en paardenbederver worden! Om bij 'c rijden te blijven, ga ik nu over het gedeelte van uw artikel, de africhtingskunst behandelende, spreken, want, waarde E. R., ook daarin ben ik het niet in alles met u eens. Uw wensch, om de remonterijders van garnizoensdienst vrij te stellen, is sedprt twee jaren reeds vervuld; neem even de moeite om de Reg. Order van 27 April 1885 N°. 112 op te zoeken. 4 behandelt in 4 pagina's de gangen, enz. Het nieuwe reglement op den „Grondslag van onderricht,is thans gearresteerd, eD daarin en niet elders behoort de omschrijving der gangen tehuis. Ze luidt aldus: stap 100 M., draf 200 M., galop 300 M., in de minuut; uw wensch is dus hierin ook sedert vervuld. Hit reglement werd ook op onze periodieke bijeenkomsten besproken 1887, Dl. II. 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 186