181 waren geketend geweest, bij zooveel vrijheid op eens, paal en perken zou doen te buiten gaan. Wat al manieren, om haken te vormen, hebben reeds het licht gezienEn nog geen drie maanden is het geleden, dat de vergun ning gegeven werd, ze te maken. Men ziet er ontstaan door schuin- sche marschen, schuinscher dan schuins, die de arme drommels in het gelid scheel doen zienmen beleeft zwenkingen, van de kunstigste soort. Aanwijzingen zoowel als commando's schitteren in lengte en woordenpraal. Bovendien heeft ieder een haakvorm op zijn manier. En bleef het nog maar bij éénneen, er wordt gewedijverd in afwisseling. Het meest hebben de S. Cn. hiervan te lijden. Zij zuchten bij de gedachte, welken nieuwen haak de dag van morgen brengen zal. De meesten hunner hebben er de nachtmerrie van. Zij droomen van eene in den looppas marcheerende, gesloten sectiecolonne, welke aan het van directie veranderen is en die aangevoerd wordt door een re- glementenvorscher welke, op het oogenblik, dat de voorste sectie juist 111° omgezwonken is, de commando's doet: „Voor waartsom „achterwaarts te vuren opgesloten marsch3e sectie, haakstelling „rechterflank, front O. N. O. ten Oosten achterste sectie, haakstel- „ling linkerflank onder zooveel graden voorste peloton, salvovuur, „pas" en van meerdere analoge gevallen. Zou die groote vrijheid van de haakstelling, die bovendien, volgens den „Grondslag van het onderricht", niet beperkt mag worden, in zoo verre echter niet aan banden kunnen worden gelegd, dat daarbij alleen bewegingen geduld werden, die de Recrutenschool leert en verboden de buitengewoon schuin schuine marschen en de al te sierlijke zwenkingen? De haakstelling is toch zoo eenvoudig, dat het volstrekt niet noodig is, zijn toevlucht tot zulke ingewikkelde toeren te nemen. Volgens de Compagnieschool wordt zjj alleen uit de colonne geboren en be staat daarin, dat een afdeeling, die achter een andere staat, onder een zekeren hoek naast haar wordt geplaatst. Noemen wij dien hoek liaak- hoek. Hoe meer deze hoek de 180° nadert, des te meer komt de haakstelling de formatie „in bataille" nabijen hoe minder de haak- hoek van 90° verschilt, hoe meer de haakvorm op het carré gelijkt. Hij staat derhalve tusschen de carréformatie en die in bataille in.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 190