Officiers- Vereeniging tot onderlinge ondersteuning van nagelaten betrekkingen. Wegens vertrek uit Nederlandsch-Indië werd door Z. Exe. den Luite nant-Generaal K. L. Pfeiffer het beschermheerschap van de Vereeniging neergelegd. Door Z. Exc. den Luitenant-Generaal A. Haga werd het aangeboden beschermheerschap aangenomen. In plaats van het wegens vertrek aftredend bestuurslid E. K. A. Do Neve nam de heer A. W. K. Ter Beek, kapitein der infanterie, zitting in het bestuur. Bij Gouvernements besluit van den 22en Mei j. I. N°. 1 (Ind. Staats blad N°. 99) werd de Yereeniging erkend als rechtspersoon. Een daarna gedaan verzoek aan de Regeering om aan dc Yereeniging vrijstelling van zegelrecht voor hare bewijzen van lidmaatschap te willen verleenen, werd voor inwilliging niet vatbaar verklaard. In eene, den Ie» Juli, gehouden bestuursvergadering is bepaald 1°. dat de uitkeering met f 100 verhoogd wordt en van af dien datum dus f 600 bedraagt 2°. dat aan de leden kosteloos zal worden uitgereikt eene kwitantie voor betaalde entree. Mocht bovendien een gezegeld bewijs van lidmaat schap gewenscht worden, zoo zal dit, na remise van f 1.50 voor zegel recht, zoo spoedig mogelijk worden toegezonden. Bovenbedoelde kwitantiën zullen eerstdaags worden toegezonden. Met de firma De Lange Co. te Batavia werd eene overeenkomst aan gegaan, waarbij door deze firma, geheel belangeloos, op de plaatsen, waar geen uitkeering is gedeponeerd, een van hare handelsrelatiën werd aangewezen, waar de correspondent, na bekomen machtiging van het Be stuur zoo mogelijk telegraphisch over het bedrag van eene uitkee ring kan beschikken. Deze firma's of lichamen zijn:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 194