202 leiden van hetgeen vóór hen gebeurt; het zal bovendien door het Indische terrein meestal zóó bemoeielijkt worden, dat, ook rekening houdende met het klimaat, de postendienst op deze wijze te afmattend, ja onuitvoerbaar wordt. Dat één der manschappen, als dat noodig is, zich eenige passen in de richting van den nevenpost begeeft om beter te kunnen toeluisteren of uit te kijken naar de oorzaak van eenig verdacht geluid, is echter zeer aan te bevelen. In dezen geest vatten wij dan ook punt 5 180 van het voorschrift op. En als dan, zooals het voorschrift dat toe staat, de posten een afstand hebben van 50 passen, de aflossing om het uur plaats heeft en tusschen de aflossingen bovendien visiteer patrouilles hare rondes maken, dan zal o. i. de veiligheid voldoende verzekerd zijn. 70. Hoewel we aan het hoofd van dit onderdeel plaatsten BGe drag regels der dubbelposten bij nachtzoo raden wij aan, deze onder scheiding met voorzichtigheid tegenover de recruten te gebruiken. Het brengt zoo licht tot de gedachte, dat al het voor den do.rj geleerde, nu de nacht invalt, niet meer van toepassing is. De meening moet juist gevestigd worden, dat de veiligheidsdienst bij nacht dezelfde is als bij day, d. i. waarnemen en meldenmaar dat de ooren nu moeten helpen, waar de oogen te kort schieten. 71. Tot eerste avondoefening wordt de troep naar een daartoe geko zen bekend terrein gebracht; zoodanig, dat men daar is vóór het vallen der duisternis. Het geoefend gedeelte wordt voor den postendienst ge bruikt, de afstand der posten onderling en tot de veldwacht aanzien lijk verminderd. Leider gaat met de recruten de opstelling na, wijst op de vermin dering der afstanden tusschen de dubbelposten en op het kleinere terreingedeelte, dat daardoor ieder ter bewaking is toevertrouwdzegt hun,- dat zij bij zware duisternis zelfs dat kleine terrein niet met de oogen zullen kunnen bewaken, maar meer op de ooren zullen moeten vertrouwendat zij om beter te kunnen toeluisteren wel eens eenige passen in de richting der nevenposten kunnen gaan, maar dat steeds een der manschappen op de aangewezen plaats van den dubbelpost moet blijven, tenzij het noodig mocht zijn, zijn kameraad bij te sprin gen ten slotte dat de afstand van de dubbelposten tot de veld-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 211