206 wacht op te stellen (dus geen veldwacht af te lossenen dat de marsch ook leidt door vijandelijk terrein. Dit wordt den recruten medegedeeld. 84. De wachtcommandant handelt als in 164, al. 19. De troep marcheert af zonder veiligheidsmaatregelen. Schijnvijand, te voren in hinderlaag gelegd, treedt verrassend op. De leider laat halt houden, staakt voorloopig de oefening, neemt den indruk van het oogenblik waar, om er op te wijzen, dat een overval zoo verrassend als nu plaats vond, nimmer had kunnen ge schieden, wanneer de veldwacht zijn dubbelposten voor zich had gehad. Drie dubbelposten (geoefenden) worden uitgezet, waarvan de mid delste, waarbij een man kader, op den weg, door de veldwacht te volgen 138). Schijnvijand heeft de opdracht niet meer handelend op te treden, alvorens door de veldwacht de bestemde plaats is bereikt. Onder bovengenoemde bespreking verwijdert hij zich echter weer, omdat de recruten de overtuiging moeten hebben, nu steeds in de nabijheid des vijands te marcheeren. Leider deelt mede, dat de dubbelposten zullen marcheeren, maar dat hunne gedragregels in hoofdzaak toch dezelfde blijven d. i. uit kijken en melden; dat zij, om te kunnen melden, ook zouden moeten zorgen steeds in verband met de veldwacht te marcheeren 5 dat dit echter meestal moeielijk, in veel gevallen onmogelijk zal zijn; dat daarom als algemeene regel geldt, dat de post, die marcheert op den weg, door de veldwacht te Yolgen, steeds verbinding houdt met de veldwacht, terwijl de overigen dit doen met den post op den weg. Door drie dubbelposten beveiligd, marcheert nu de veldwacht verder de leider met de recruten achter de „spits.'' Hij deelt mede, dat de marcheerende posten den naam dragen van doorzoekingspatrouilles, terwijl de doorzoekingspatrouille, die verbin ding met de veldwacht houdt, „spits'' heet. Hij wijst er op lioe het verbinding houden der patrouilles geschiedt hoe de spits zich heeft te regelen naar de doorzoekingspatrouilles in het zijterrein en tevens rekening heeft te houden met de beschermde afdeeling.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 215