216 - 113. Met veiligheidsmaatregelen wordt afgemarcheerd tot plaat sing eener veldwacht. De recruten ingedeeld bij de doorzoekingspa- trouilles. Op de plaats van bestemming gekomen, wordt de stelling door den vijand bezet bevonden en handelt de veldwacht ingevolge 168, U alinea. De posten- en patrouilledienst beide worden door geoefenden vervuld. Leider brengt de recruten achter den dubbelpost, waar een sluip- patrouille hare bevelen zal ontvangen en vanwaar een goed uitzicht bestaat op het terrein, waarin de patrouille ageeren zal. Leider bespreekt het doel der sluippatrouilles 181, al. 7). 114. Vergelijking met de taak der doorzoekingspatrouilles. De taak der sluippatrouilles is deels gemakkelijker, deels moeielij- ker dan die der doorzoekingspatrouilles. Zij is gemakkelijker, om dat de sluippatrouille voortdurend op hetzelfde terrein handelt, zich niet behoeft te bekommeren om verbinding houden met nevenpatrouil les en niet zoo gebonden is aan tijd en marschrichting. Hare taak is moeielrjker, omdat zij niet als de doorzoekingspa- trouille kan rekenen op hulp van eene gesloten afdeeling in hare onmiddellijke nabijheid. Eigen kracht heeft zij niet dan tegenover kleinere vijandelijke pa trouilles; op ondersteuning vap de veldwacht kan zij niet ieder oogen- blik rekenenzij moet dus hare kracht zoeken in slimheid. Niet openlijk handelen dus als de doorzoekingspatrouille, maar, elk gevecht ontwijkende, al sluipende tot haar doel komen, d. i. tot de wetenschap, dat het haar toevertrouwde terrein niets heeft wat ge vaar oplevert voor de posten of de veldwacht (punt 2 Gedragregels sluippatrouilles). 115. Om zich zonder geraas te kunnen bewegen, laat de patrouil le aan de veldwacht achter, al wat hinderlijk kan wezen; geweer en patroonzak mede 181, al. 9). 116. Is zij genoodzaakt open terrein te passeeren, dan doet zij dit sprongsgewijze; op zoodanig terrein wordt evengoed één man als vier man opgemerkt; eerst dus behoorlijk uitgekeken en daarna aan eengesloten zoo snel mogelijk de open plaats gepasseerd of zich nu

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 225