221 - rende punten in den omtrek; uitgangen; middelen, om de pas sage te herstellen of te verbreken, enz. Een bosc/tuitgestrektheid; de toegangen; de ligging; meerdere of mindere dichtheidde toestand van den rand, van den bodem, van het voorliggend terrein, enz. Een kamponguitgestrektheidmindere of meerdere dichtheid der bevolking, op te maken uit de huizentoestand dier huizende toegangen tot de kampongde rand of deze bestaat uit gewoon heestergewas en boomen of uit bamboe doeriafscheiding van het omliggend terrein door greppels, dijkjes, grachtjes; toestand van het vóórterrein; of de ligging omtrekking mogelijk maakt, enz. 134. Bovenstaande opdrachten worden aanvankelijk uitgevoerd zon der dat er vijand bij verondersteld wordt; later wordt de uitvoering door schijnvijand bemoeielijkt. 135. Daarna worden de opdrachten moeielijker, b. v.: Te verkennen langs welke wegen een gemarkeerde vijandelijke stelling het gemakkelijkst is te naderen 26 V. O.)sluippatrouilles bemoeielijken de verkenning. Aan verschillende patrouilles kan dezelfde opdracht worden gegeven en de resultaten vergeleken. De patrouille, die de beste inlichtingen verstrekt, kwam het nauwkeurigst hare verplichtingen na; bij inlichtingen van gelijke waarde komt in aanmerking de tijd, tot het inwinnen noodig geweest. Later wordt de tijd aangegeven, waarin de verkenning moet af- geloopen zijn. 136. Ook de oefeningen, vooral wanneer daarbij eenige naijver in het spel komt, wekken zeer de ambitie op. Pfet zal den leider niet moeielijk vallen met het Voorschrift in handen ook in boven behandeld onderdeel van den velddienst de gewenschte afwisseling te brengen. 137. Hebben de recruten de noodige oefeningen in de verkennings patrouilles gehad, dan worden de fuuctiën omgekeerd. De recruten bezetten eene stelling en moeten 's vijands verkennin gen verhinderen door sluippatrouilie en door hinderlagen (§214 en 26 V. O.) Later toepassing van 19S, al. 4; 200, al. 2; 201, al. 4 en 204 en 27 V. O. (Nachtelijke verkenningen).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 230