261 ééti van do twee volgons do reeds genoemde Artillerie Order bij de 2 linie ingedeelde Europeesclie onderofficieren kan daartoe worden be stemd en dient beredeu te worden gemaakt. Beide trompetters zijn in de eerste linie ingedeeld. Dit is onuoodig men geve er zoowel de tweede als de eerste linie eén, zij het dan ook niet zoo zeer om signalen te blazen als om den commandant dier linie ook een bereden persoon toe te voegen. Bovendien ver- gete men niet, dat niemand onnoodig in de eerste linie en daardoor onder 's vijands vuur gebracht mag worden. De drie artillerie-werklieden zijn bij de reserve-affuiten ingedeeld Ware het niet beter den smid bij de draagbare smidse in te deelen en den zadelmaker en wagenmaker bij die stellen brokos, welke hun gereedschap, enz. bevatten? Het Inlandsch kader is in zijn geheel bij de reserve-munitie, reserve affuiten, reserve-paarden en bagage ingedeeld. Voor dit kader is daar bij zeker genoeg te doen, doch zou m. i. een andere verdeeling als de bestaande, waarbij dan tevens duidelijk werd afgebakend, ofb.v. een sergeant bij de reserve-munitie voor de kanonnen of voor de mortieren behoorde, de voorkeur verdienen. Thans zijn b. v. bij 2 reserve-affuiten ingedeeld1 Europeesch onderofficier en 1 In landsch korporaal, bij de reserve-paarden en bagage (dus bij 17 paarden) 1 Inlandsch sergeant en 1 Inlandsch korporaal. Als meest gewenschte indeeling van dit kader, komt mij vooi bij de 2 reserve-affuiten1 korporaal, bij de 4S kisten reserve-munitie voor kannonen: 1 sergeant en 1 korporaal, bij de 24 kisten reserve- munitie voor mortieren1 sergeant, bij de kisten met lichtkogels en draagpaarden met brokos, rad dragers en draagbare smidse 1 korporaal. Bij de invoering van het achterlaad-berggeschut werd aangenomen) dat drie muildieren noodig waren voor het dragen van elk kanon met toebehooren, alsmede voor elke reserve-affuit. Totaal dient daardoor de formatie te reid met 8 trek- en draagdieien en 8 stukrijders. Drie bij de reserve-affuiten ingedeelde kanonniers (Eur.) is al wat aan reserve-manschappen voorkomt. Het heeft dus klaarblijkelijk in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 270