IETS OVER ONZE TEGENWOORDIGE TROEPENPAARDEN EN HET PREANGERPAARD. Daar er in den laatsten tijd een streven bestaat, om het zooge naamde Preangerpaard tot toekomstig cavaleriepaard te bestemmen, komt het mij niet ondienstig voor, eens na te gaan of het tegenwoordig troepenpaard, dat door enkelen als dienstpaard geheel ongeschikt wordt geacht, werkelijk zulke slechte eigenschappen vertoont, dat naar een ander ras moet worden omgezien. Een groote grief tegen de tegenwoordige remonteering, die door allen gedeeld wordt, is de moeielijkheid, waarmede de regeering schijnt te kampen te hebben om deze paarden in voldoend getal te krijgen. Zooals algemeen bekend is, geschiedt de aankoop der Sandelhout- paarden op de publieke vendutiën te Batavia, Semarang en Soerabaia, terwijl de op deze plaatsen bestaande commissiën tevens gerechtigd zijn om paarden uit de hand aan te koopen, Bovendien heeft men te Macassar een vaste commissie, met den aankoop van Macassaren belast. De ondervinding nu leert ons, dat de tegenwoordige wijze van aan koop niet voldoet, daar zich zoowel bij de cavalerie, als bij de artillerie een nijpend gebrek aan paarden doet gevoelen, hoofdzakelijk veroorzaakt doordat op de vendutiën niet genoeg paarden gevonden worden, die aan de vereischten voldoen en bovendien beneden den vastgestelden aankoopprijs blijven. De eischen, door de commissiën aan een troepenpaard te stellen, zijn in het kort de volgende 1°. het moet de hoogte hebben van 1.256 M. 2°. niet beneden de 5 en niet boven de 7 jaren oud zijn (vredesremonte) 3°. zonder lichaamsgebreken zijn en de bouw der commissie de overtuiging geven, dat bij goede voeding en goede behandeling het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 284