292 „plaats nemen in bataille geschiedt door den flank- en frontmarsch, het „formeeren der flanken door zwenking", dan kan verder gerust aan den C. C. of de S. C. worden overgelaten of ze, op sectie-afstand van de 2e sectie gekomen, willen commandeeren„rechts (links) in bataille" of „rechts (links) zwenken". Het tweede commando is beter, omdat door het vooruitkomen van de spil c. q. plaats wordt gemaakt voor den guide der achterste sectie, die anders eenigszins links (rechts) moet aanhouden. Het commando „halt" wordt gedaan, wanneer do omzwenkende vleugel aansluit aan de afdeeling in front. Bij een gesloten sectiecolonno ontbreekt voor de 3e sectie do ruimte om te zwenken; den flankmarsch toepassende, zal dit bij den rechten haakhoek ook het geval zijn, waarom het wenschcljjk is dat de voorste sectie, reeds op het commando: „om te vuren opgesloten", eenige passen voorwaarts marcheert, naargelang van de sterkte der afdeelingen. Bij bewegingen, als in de 35 en 30, is het, dunkt mij, lang niet ver keerd de commando's „om te vuren knielen" en „om te vuren halt" te bezigen, waarbij c. q. geladen en vaardig gemaakt wordt. Ze zijn echter in het reglement weggelaten. Als de colonne hersteld wordt, zijn de omstandigheden, wat den vijand betreft, hoogstwaarschijnlijk anders. Hier is do flankmarsch, die nu even spoedig kan afloopen, misschien te verkiezen. Voor de éénheid zou ik de sectiën echter door zwenking hare plaatsen willen doen hernemen, waarbij, indien een der beide achterste sectiën op elk der flanken staat, de achterste sectio het eerst aanmarchecrt. De C. C. commandeert: „herstelt de colonne" of: „voorwaarts herstelt „de colonne"; in hot laatste geval marcheert de voorste sectie sectie-afstand vooruit. Wordt dit b. v. regel, dan zal ook geen S. C. aarzolen, wanneer hij hoort commandeeren: „voorwaarts door zwenking (of „door flank- „marsch") herstelt de colonne". Ofschoon van minder belang, dient de F. C. zoolang mogelijk het commando over zijn peloton te behouden. Zoo zal, nadat hij do noodige bevelen heeft ontvangen, de P. C. b. v. commandeeren „achterste peloton, op 4 gelederen formeert de R. flank", „voorwaarts „marsch", waarna do S. C. hun afdeelingen doen zwenken en halt houden. De commandant der 3l' sectie commandeert: „sectie halt", „om te vuren== „knielen"; die der achterste sectie: „om te vuren halt", enz. - H.'

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 301