4. Wat verstaat men door: afwijking der projectielen lengte-, breedte- en hoogte-spreidinggemiddelde lengte-, breedte-en hoogte-afwijkingpara- lelie lengte-, breedte- en hoogte-afwijking; gemiddeld trefpunt; 50°/a afwijking en spreiding; hoe wordt die uit een aantal schoten afgeleid; wat verstaat men door trefkans, hoe wordt die uitgedrukt? uur). 5. Aan welke eischen moet een goed geweer voor de infanterie voldoen (i uur). 0. Geef een korte beschrijving van de kogels en patronen, in gebruik bij de achterlaadgeweren kl. kaliber, de achterluadkarabijnen en de revolvers. (40 min.). Inteniukce-cursus. Scheikunde. 1. Welke verschijnselen hebben er plaats bij scheikundige verbindingen (:i uur). 2. Hoe zijn de chemische verbindingen samengesteld? (ij uur). .1. Door welke middelen wordt de affiniteit opgewekt of begunstigd? (f uur). 4. Wat verstaat men onder de hypothese van Avogadro? (f uur). Wat verstaat men onder oxyden, zuren, basen en zouten? (J uur). Natuurkunde. 1. Waarop berust do werking van de hydraulische pers? (f uur). 2. Wat zijn hygrometers en waarop berust hun gebruik? (f uur). 3. Wat weet gij van het warmtegelcidend vermogen der verschil lende lichamen? (f uur). 4. Iloe wordt het soortelijk gewicht van vaste lichamen en van vloeistoffen bepaald? (J uur). 5. Hoe bepaalt men do soortelijke warmte? (J uur). Aardrijkskunde 1. Ligging, grenzen, uitgestrektheid, staatkundige verdeeling (in af- deelingon), grondgesteldheid, plantengroei, voortbrengselen, "bevolking (sterkte en rassen), bronnen van bestaan, voornaamste land-, spoor- en waterwegen en voornaamste plaatsen in de residentie Kediri .(f uur). 2. Celebes. Verdeeling van het eiland in de verschillende rijken, dn

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 310