303 naast goede, of indien geen dor modellen goedgekeurd wordt voor invoering, aan het beste der niet goedgekeurde. De eischen zijn: a. De veldfiescli moet liter vloeistof kunnen bevatten, zoowel in warmen als in kouden toestand; de oorspronkelijke warmtegraad moet zoolang mogelijk behouden blijven, de smaak der vloeistof mag in de Hescb niet veranderen, zelfs wanneer die "vloeistof eenigszins zuur is; h. goed bestand zijn tegen slag of stoot c. voorzien zijn van eene eenvoudige en stevige sluiting d. met een haak aan een ring van den broodzak bevestigd kunnen worden e. belangrijk lichter zijn dan de model-veldflesch, die met de draag- inrichting 650 gram weegt f. goedkoop zijn. Een beker kan aan de flesch aangebracht wordendit is echter niet volstrekt noodig, daar een geschikt model van een lossen beker, die in den broodzak kan worden medegevoerd, reeds gevonden is. De helmhoed voor officieren. Het algemeen rapport betreffende de nieuwe kleeding moet door de verschillende korpscommandanten in Augustus 1888 worden ingediend. Mocht eene definitieve vaststelling daarvan het gevolg zijn, dan zal men zich moeten haasten om daarmede in 1889 klaar te zijn. Het is niet te voorzien dat in de kleoding der officieren vóór dien tijd eenige verandering zal worden gebracht. Nu loopen de mindere militairen met een hoed, welks model en confectie misschien wel voor verbetering vat baar is, doch die vrij wel beschut tegen de zon. De officieren hebben nog niets anders dan de oude kwartiermuts. Zoude het geen aanbeve ling verdienen om, in afwachting eener definitieve vaststelling der uni form, zoowel voor officieren als minderen, aan eerstgenoemden toe te staan om in alle diensten een helmhoed te dragen, waartoe het algemeen in den handel voorkomend model zoude aangenomen en bij Algemeene Order middels teckening aangegeven kunnen worden. Gr. 3. S.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 312