DE BOUW DER GECONCENTREERDE POSTENUTNIE YAN GROOT-ATJEH. Vervolg van bh. 116.) II. Technisch Overzicht. {met drie platen) 32. Algemeene aanteekeningen omtrent de posten in de linie. De thans door de troepenmacht te Atjeh bezette geconcentreerde stelling heeft eene oppervlakte van IJ- vierkante geographischo mijl, overeenkomende met 30 vierkante palen. De grootste afstand, in eene rechte lijn gemeten, die tusschen de posten Kota-Pohama en Ketapan-Doewa, bedraagt 7Java-palen van 1507 M. De hoofdvestiging Kota Radja ligt in de lijn Kota- PohamaKetapan-Doewa. De afstand volgens de rechte lijn ge meten van Ketapan-Doewa tot Kota Radja bedraagt 2-f paal, die tusschen Kota Radja en Kota Pohama 4-| paal. Eerstgenoemde is de kleinste afstand tüsschen de hoofdvestiging en de linie, laatst genoemde de grootste. De posten zijn onderling verbonden door eene trambaan, loopende van Lamdjamoe over Lambaroe naar Pakan Kroëng Tjoetgewone wegen verbinden Pakan Kroëng Tjoet met Kota-Pohama, alsmede Lamdjamoe met Lamtih. Het thans door ons bezette gebied wordt dus als het ware door de ceintuurbaan begrensd. De posten Siroen en het blokhuis Sabang alleen liggen een weinig naar buiten. (1) Overigens wordt, wat de situatie der posten betreft, verwezen naai de kaart van het bezette gebied in Groot-Atjeh, uitgegeven door het topographisch bureel in Augustus 1885. 1887, Dl. II. 20 (1) Eveneens het later opgerichte blokhuis Kota-Pagani. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 314