315 7°. dat iti de luitenantswoningen elk bewoner over 1 kamer, 1 voor- en achtergalerij beschikt 8°. dat de commandantswoning een afzonderlijk gebouw is en de bewoner beschikt over 2 kamers, 1 bureau en 1 voor- en achtergalerij. Overigens wordt verwezen naar de doorsneden op Plaat I, wat de constructie der gebouwen betreft. De bijgebouwen der officierswoningen liggen achter de woningen; zooals uit het distributieplan blijkt, zijn voor de vijf luitenantswo ningen aanwezig 10 kamers, te bezigen als bediendenkamer of dispens, 3 keukens, 3 badkamers en 3 privaten. Het gemeenschap pelijk gebruik van de keukens heeft nu en dan wel eens aanleiding tot klachten gegeven. In de later gebouwde versterkingen Larn- baroe, Lamjong, Lampermej is in die behoefte beter voorzien en voor elk officier gerekend op 1 lokaal van elke categorie. In de bijgebouwen vau den commandant zijn aanwezig: 2 bedien denkamers, 1 dispens, 1 keuken, 1 privaat, 1 badkamer, alsmede het compagniesbureau. Omtrent deze woningen wordt nog aangeteekend, dat de bewoners in het volle genot van huishuurindemniteit zijn gesteld. Het magazijnsblok is in doorsnede voorgesteld in tig. 3; het staat op een steenen voet en heeft een steenen vloer. Over 't ge heel schijnt de magazijnsruimte voldoende gebleken te zijn; op som mige posten worden de vivresmagazijnen en rustkamers in het ge bruik verwisseld. De cantines zijn oorspronkelijk geprojecteerd met de bedoeling den soldaten een lokaal te verschaffen, waar zij in hun vrijen tijd gezellig bijeen kunnen zijn en in de gelegenheid gesteld worden, zich legen een geringen prijs eenige verversching te verschaffen. Aan dit denkbeeld is eenige uitbreiding gegeven; voor verscheidene can tines werden biljarten aangewezen of uit Europa besteld en de noodzakelijkheid betoogd van een lokaal voor onderofficierssooiëteit en het gevolg van die hoogere eischen was, dat spoedig over te weinig ruimte werd geklaagd. In verband met de beperkte ruimte, waarop, met het oog op de defensieve waarde van de versterking, gerekend is voor het troepen- en officierslogies, is een meerdere uitbreiding dier lokalen echter niet wel te vereenigen met de inrichting van het geheel

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 324