319 eenige schilderhuizen en drie lantaarns voor de uitwendige verlichting van de binnenruimte. Na hetgeen van de twee vorige soorten van posten is gezegd en met behulp der doorsneden in fig. 6, 7 en 8 van Plaat I, zullen deze gebouwen wel geen verdere beschrijving behoeven. De hier voorgestelde post is Tjot-Iri. De gebouwen voor deze versterking zjjn geheel geconfectionneerd van Java ontvangen en vervaardigd van djatiehout. De commandantswoning verdient bijzon dere aandacht, wegens hare practische en ruime localiteit, die den bewoner een zoodanige vrijheid verschaft, dat een gehuwd officier aldaar met zijn gezin zou kunnen wonen, zoo de onveiligheid dit niet belette. Over het algemeen maakt dit soort van versterkingen een zeer gunstigen indruk. 35. Accessoires buiten de versterking. Deze gebouwen zijn met zeer enkele uitzonderingen volgens een algemeen type gebouwd, in de figuren 1 en 5 op Plaat II en fig. 1 op Plaat I op de distributieplans aangegeven. De situatie is zoo danig gekozen, dat de vuuruitwerking uit de bastions niet wordt belemmerd. "Waar de trambaan langs de posten loopt, is deze in het algemeen tusschen de versterking en de accessoires aangelegd Het emplacement te Tjot-Iri, Plaat I, fig. 5 (in ophooging) wordt afgesloten door een ijzeren hek en bewaakt door een post in een ver hoogd schilderhuis, geplaatst aan de binnenzijde. De accessoires bestaan uit twee blokken, één van 4 M. en één van 2 M. breedte. In het breede gebouw zijn de keukens en vrouwen- loodsen, in het smalle de badkamers, privaten en de waschplaats. Deze gebouwen hebben overal steenen vloeren en zijn met gegalvani seerd ijzeren platen gedekt De samenstelling is, in overeenstemming met de gebouwen binnen de versterking, van hout of kajoe kasau In tig. 5 van Plaat II is eene doorsnede gegeven over de bijge bouwen te Lampeneroet, waaruit de samenstelling voldoende is te zien; ook is daar de constructie te zien van de zoogenaamde verhoogde schilderhuizen, waarmede vooral het terrein om en nabij Kota Radja als bezaaid is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 328