320 De uitwendige verlichting buiten de versterking is zoodanig geregeld, dat de lantaarns 30 M. van elkander staan. Ze staan buiten de draadversperring met de lichtgevende zijden naar buiten, zoodat de draadversperring in het donker ligt, en deze dus moeilijk zonder gerucht te maken kan worden doorgekropen. De verlichting van het voorterrein met electrisch licht wordt tegen woordig vrij algemeen onnoodig geachteen vijand, die niet schroomt ons op klaarlichten dag te overvallen, zal voor de helderheid van het, electrische licht ook niet terugdeinzen, zijne plannen, die op zeer slimme wijze en met kalmte worden beraamd, ten uitvoer te leggen. Passieve veiligheidsmaatregelen zijn in overvloed genomen en worden nog telkens vermeerderd, om de actieve bewaking te hulp te komen. De actieve bewaking is echter zoo qualitatief als quantitatief dikwijls onvoldoende en niet geheel door passieve veiligheidsmaatregelen te vervangen. 36. Afwijkingen van de beschreven typen. Het beschreven type voor de versterking van 4 officieren en 160 man is toegepast te Roempit, Ketapan-Doewa en Lamdjamoe. De versterkingen Lamjong, Lambaroe en Lampermej zijn samengesteld van materialen, respectievelijk van den opgeheven post te Toengkoep en hec gewijzigde Lambaroe. Bijna alle gebouwen zijn aldaar van Ermeling-gebinten gebouwd, zooveel mogelijk in overeenstemming met de distributie van het hierboven omschreven type. In de bewoonde lokalen wordt veel geklaagd over de warmte, hetgeen zich zeer goed laat verklaren, als men de hoogte der ver dieping in aanmerking neemt. Enkele maanden van het jaar kenmer ken zich bovendien op Atjeh door een bovenmatige warmte, zoodat zelfs bewoners van de aan alle eischen voldoende officierswoningen te Nesoeh, welke met pannen gedekt zijn, over de hooge temperatuur in die gebouwen klaagden, doch dit neemt niet weg dat die temperatuur nog zooveel hooger zal zijn in die lage, met plaatijzer gedekte ge bouwen, samengesteld uit Ermeling-barakken. Intusschen wordt steeds het mogelijke gedaan, om in de woningen de bewoners, zooveel mogelijk, tegen de warmte te beschermen. Dat men van het in groote hoeveelheid aanwezige en overigens bruikbare Ermeling-materieel een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 329