331 De uitdrukking „op gelijke wijze" in de volgende alinea van deze is niet recht duidelijk en volkomen nutteloos. De le alinea van 4 kan eenvoudiger luiden, b. v.De hoofd officieren en kapiteins moeten het geheele reglement kunnen onder wijzen en uitvoeren, de luitenants alleen de recruten-, compagnies- en bataljonsschool. Om niet te uitvoerig te worden, zal niet verder stilgestaan worden bij alle veranderingen in de redactie aan te brengen, maar alleen hier en daar, waar het noodig is om de duidelijkheid of juistheid te be vorderen. De bedoeling van 5 zal ongetwijfeld zijn, dat de onderofficieren (korporaals) de verplichtingen moeten kennen als sectiecommandant en guide (guide) bij de compagnies- en bataljonsschoolmaar het staat er niet. Is deze onderstelling juist, dan zullen hun ook die reglementen ver strekt moeten worden. RECRUTENSCHOÖL. Inleiding. De inleiding der reerutenschool heeft veel gewonnen, zoowel in uitgebreidheid als in degelijkheid. Het zou doelmatiger voor de opleiding van den man zijn, den onderwijzer bij het onderricht in het tirailleeren zijne reglementaire plaats als groep- of sectiecommandant te doen innemen, dus in den regel achter de groep of sectie, in plaats van, zooals in 8 bepaald, zes a acht passen vóór de recruten. De opleiding zou dan meer rekening houden met de werkelijkheid. Eerste Afdeeling. Eerste artikel. De opstelling (§13) in deze afdeeling is belangrijk verbeterd, voor eerst door de grootere tusscheuruimte, waardoor meer vrijheid van beweging verkregen wordt, en ten andere door de plaatsing volgens de grootte, waardoor het richten mogelijk is geworden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 340