340 vestigen op de lijn der oogen van de ne venstaande recruten. Hot hier voor het eerst gebezigde begrip „voeling houden" dient verklaard te worden. ?ret zwenken op de plaats blijft steeds eene moeielijke beweging en wordt in den regel slecht uitgevoerd, omdat de afstand moet be waard blijven (voeling gehouden) aan de tegenovergestelde zijde van die, waarheen de oogen gericht zijn. Zou het daarom niet de voor keur verdienen, dat, evenals bij het zwenken onder het marcheeren volgens het oude reglement, de afstand moet worden onderhouden naai de zijde van den guide, die geheel aansprakelijk kan gesteld worden voor den te doorloopen boog. Ook zou er niets tegen zijn, om den man aan de spil de beweging van het omzwenkend gelid te doen volgen door het beschrijven van een kleinen cirkelboog. Er zou dan slechts ééne soort van zwenken overblijven en het reglement vereenvoudigd zijn. Waarom wordt het commando „halt" uitgesproken als de guide op twee passen na een kwart cirkel heeft doorloopen 61)? Bij de richtingen toch wordt steeds drie passen aangenomen. Het richten 61) geschiedt niet geheel en al volgens 58, daar hier slechts één man (de guide) tot grondslag gesteld is. Daar eene rich tingslijn niet door één man kan afgebakend worden, zou voorgeschreven moeten zijn, dat de onderwijzer zich twee passen buitenwaarts van den guide plaatst, loodrecht op de lijn spil guide, zoodat de mn.n- scha.ppeu zich langs den guide op hem kunnen richten (zich kunnen stellen in de verlengde lijn onderwijzer guide). Het zwenken onder den marsch 62). In afwijking van het oude reglement wordt de voeling gehouden naar de zijde van de spil. Zooals boven gezegd, zijn wij voor het onderhouden van den afstand naar de zijde, waarheen de oogen gericht zijnde guide is immers toch aansprakelijk voor den doorloopen boog. Overigens is het eene verbetering, dat er niet bepaald is, hoe groot de passen zijn, die de man aan de spil moet maken; dit is immers afhankelijk van de grootte der klasse of afdeeling, die zwenkt. Er dient nog aangegeven te worden, dat de guide vóór het begin der zwenking geplaatst wordt op den vleugel, die moet uitkomen, in dien hij zich daar niet bevindt; tevens moet dan de veranderde richting gecommandeerd worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 349