343 geen betreurd moet worden, omdat hierdoor, wat volledigheid en juist heid betreft, dezelfde leemten zijn blijven bestaan. Maar ook waar nieuwe bewegingen in de plaats der oude zijn getreden, worden die gebreken aangetroffen. Uit nagenoeg alle paragrafen zou dit aan te toonen zijn we zullen ons echter tot enkele voorbeelden bepalen. Bij het knielen (liggen) 76) is veel vrijheid van beweging ge laten. Hoe wordt het geweer gehouden gedurende de uitvoering van het knielen; wanneer wordt bij het gaan liggen het geweer op den grond gelegd Deze vragen moeten, dunkt ons, bij de toepassing van het reglement ontstaan en zullen aanleiding geven tot verschil van uitvoering bij de onderscheidene bataljons en detachementen. Bij de le beweging van het schouderen 7 7) wordt niet voor geschreven hoe de beide handen het geweer aangrijpen. Moeten beide handen het geweer met de volle hand omvattendan ware dit toch gemakkelijk met enkele woorden aan te geven. Moet de rechterhand bij de tweede beweging van het afzetten (§78) het geweer niet omvatten? In de derde beweging wordt niet meer voorgeschreven, dat het geweer door de rechterhand moet glijden waartoe dient dan de pink achter den loop? Waar in 90 wordt aangegeven, hoe de manschappen te plaatsen, om het aan rotten zetten der geweren te beoefenen, is het reglement te oppervlakkig. Afstand tusschen de gelederen, hoe het verdubbelen van het gelid geschieden moet, enz., worden niet aangegeven. Verwij zing naar 120 en voor zooveel noodig naar 145 zou zeer zeker niet overbodig zijn. Hoe de even en oneven nummers, die samen een rot zetten, onder ling ten opzichte van elkander staan, d. w. z. rechts of links, moet volledigheidshalve worden verklaard. In het opgeven van afstanden bestaat nog al wispelturigheidnu eens geschiedt het in M., dan weer in dM. (beide in §90) en op andere plaatsen van het reglement in cM. 22, 23, enz.). De uitvoering van het rusten is te weinig imperatief gesteldliet is alsof alleen zjj, die zich willen verwijderen, moeten groeten, in plaats van voor te schrijven, dat allen den militairen groet moeten geven en zich daarna lmnnen verwijderen. In deze afdeeling wordt wel eens een te ruim gebruik gemaakt

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 352