346 schietoefeningen volkomen eigen gemaakt hebben. Een dergelijke bepaling moet in het artikel opgenomen worden. Blijkbaar hinkt men echter op twee gedachten. Voor persoonlijk onderwijs bevat het derde artikel niet voldoende en voor reeds onder legde recruten te veel; men zou kunnen volstaan met het aangeven der commando's voor de salvovuren en wat daarop verricht moet worden, zonder meerhoe het aanleggen en vuren plaats heeft, moet de man kennen. Voor hetgeen gebeuren moet op het commando: Pelotonvaak- „dig" 105) had het reglement meer in bijzonderheden moeten afdalenbloote verwijzing naar de beginselen van 98 is voor een voorschrift te oppervlakkig. Vu het „aanleggen" aangegeven is 106) hoewel onnoodig had daarbij voorgeschreven moeten worden, dat het geweer met beide handen tegen den rechterschouder moet gedrukt worden. "VVel wordt er in 107 op gewezen, dat de linkerhand het geweer niet kramp achtig mag vasthouden, maar ook zonder dat kan men toch dikwijls waarnemen, dat de linkerhand hoofdzakelijk het geweer tegen den schouder gedrukt houdt. Om reeds onder het opwaarts brengen van het geweer, voordat er aan eenig richten te denken valt, de vingers vóór den trekker te plaatsen, is o. i. niet goed, omdat het bij zenuwachtige manschappen het voortrekken in de hand werkt. Is het geweer goed tegen den schouder geplaatst en begint het richten, dan is het nog tijds genoeg, om die vingers op hunne plaats te brengen. Bedaardheid wordt hier door bevorderd, zenuwachtige gejaagdheid tegengegaan. Dat beide voorste vingers voor het afdrukken gebruikt worden, biedt vele voordeelen aan; de tweede vinger toch zal nu noodzakelijk tegen het ondereinde van den trekker werken en daar deze vinger langer is, zal het voorste lid om den trekker heengrijpen het aftrekken zal daardoor gemakkelijker en geleidelijker plaats hebben en tengevolge daarvan het rukken veel verminderen. De wijze van richten wordt in 107 niet duidelijk omschreven en is schijnbaar in tegenspraak met 15 van den G. v. h. O., waar het richten op den onderkant van hot doel verplichtend wordt gesteld, ter wijl hier de richting van beneden naar boven op het doel wordt genomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 355