348 van het vuur niet de oorspronkelijke houdingmaar het oorspron kelijk front hernemen. Bij het onderwijs in de vuren is, zoowel hier als in de derde af- deeling, eene leemte blijven bestaan, waardoor die oefening, vooral voor reeruten, minder resultaten zal opleveren, dan mogelijk zoude zijn. De salvovuren gaan in de werkelijkheid dikwijls slechtdit moet voor een groot deel toegeschreven worden aan onvoldoende opleiding- in den recrutentijd, waardoor de toepassing der vuren niet behoorlijk tot het begrip der jonge manschappen doordringt en zij bij de schietoefeningen niet genoegzaam bedaardheid bezitten. Daarvoor is hot noodzakelijk nadat den reeruten het werktuigelijke van de salvovuren onderwezen is losse patronen beschikbaar te stellen, om hen ten minste eenigszins een denkbeeld van salvo's te doen krijgen en de zoo noodige bedaardheid aan te leeren. "VVel wordt bij de voorbereidende schietoefeningen gevuurd met losse patronen, doch vooreerst is het aantal patronen daarvoor toegestaan te gering, maar bovendien is in het betrekkelijk voorschrift voor reeruten alleen de oefening man voor man verplichtend gesteld en wordt die in gesloten orde slechts als herhalingsoefening voor afgerichte man schappen genoemd. Vierde artikel. In verband met 7 der R. S. spreekt het van zelf, dat de reeruten, die bedreven zijn in het behandelen van het geweer, goed geoefend moeten wezen in do le afdeeling 115); men gaat toch niet over tot eene volgende afdeeling of een volgend artikel be halve de uitzonderingen in 7 genoemd vóór de reeruten het voorgaande kunnen uitvoeren. Ook de opmarsehen zullen met het geweer herhaald moeten worden. Evenals in 13 worden in strijd met de volgorde in de lc afdee ling de richtingen vóór de rnarsclien genoemd. Wanneer, zooals wij voorstaan, de wijze van vellen van het ge weer, aangegeven in 147, reeds bij de handgrepen onderwezen wordt, kunnen de manschappen in dit artikel ook die houding ouder het. marcheeren aannemen met toepassing van de verschillende passen (§118).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 357