351 dikte (2 a 2!/2 raM.), dat behoorlijk gaar is. Daardoor wordt het van dat leder vervaardigde harnacheraent zeer stijf en onbuigzaam en dat dikwijls op plaatsen, waar lenigheid een eerste vereischte is. Spoedige slijtage is hiervan het gevolg. Bovendien zijn harde en onbuigzame tuigdeelen hinderlijk voor ruiter en paard en kunnen bij dit laatste dikwijls aanleiding geven tot schaving, weerspannig heid, doorgaan, enz. Eindelijk is het vlug op- en aftuigen met on buigzame tuigdeelen niet zoo gemakkelijk als met lenige. In het bovengenoemde gebrek is echter niet zoo gemakkelijk te voorzien. De Inlandsche leerlooiers willen nu maar eenmaal niet van hun halfgaar-looisysteem afstappen, niettegenstaande hun her haaldelijk van verschillende kanten blijken zijn gegeven, dat zij voor goed gaar leder ook goede betaling zullen ontvangen. De zware huiden worden bovendien meestal naar Europa gezonden en gaan zoodoende voor de Indische markt verloren. Behalve het Inlandsch lecler worden nog Europeesche en Au stralische ledersoorten voor de vervaardiging van harnachement ge bezigd. Hoewel goed gelooid Eur. leder een voortreffelijk materiaal is, zoo verslijten toch alle tuigdeelen, in Indië daarvan vervaardigd, zeer spoedig, hoofdzakelijk doordat het leder, hetwelk naar Indië wordt gezonden, van slechte qualiteic is. Doorgaans is het te oud of wel het is door snellooierij verkregen. Het Australisch leder is na eene beproeving van 15 jaren gebleken ongeschikt te zijn voor tuigleder. Dit leder toch wordt spoedig hard, indien het maar een paar malen nat is geweest. Door het paardenzweet o. a. wordt het zeer spoedig verteerd. Bovendien is de groote rekbaarheid van dit leder zeer hinderlijk bij die tuig deelen, waaraan sterk wordt getrokken bij het gebruik. Bij gebrek aan Inlandsch leder heeft men indertijd meermalen zijne toevlucht tot het gebruik van Australisch leder moeten nemen. Daar men ook wegens de duurte het harnachement kwalijk van buitenlandsche ledersoorten kan vervaardigen, zoo zou het zaak zijn op de een of andere wijze te trachten deugdzaam Inlandsch leder te verkrijgen. Daartoe zou zeker de beste weg zijn het oprichten eener leerlooierij, die verbonden werd aan den Artillerie-Constructie-Win kel. Door eigen bereiding zou het leder waarschijnlijk niet goed-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 360