363 De beschouwing van den vuurmond vestigde bij de Commissie al dadelijk de overtuiging dat dit stelsel bijzonder aanbevelenswaardig is, in al die gevallen, waarin de behandeling van een vuurmond aan minder geoefenden moet worden toevertrouwd, zooals b. v. in Indië dikwijls het geval is. De behandeling van den vuurmond is uiterst eenvoudig, de samenstellende deelen van het sluitstuk zijn zoo solide, dat beschadiging door minder goede behandeling nagenoeg tot de onmogelijkheden behoort. Hetzelfde kan worden gezegd van de munitie. De buskruitlading is nl. besloten in een messingen huls, die met het projectiel wordt verbonden, zoodat beide te zamen een groote patroon vormen, en de hu1 a tevens gasafsluiter is. Ook de opzet en de affuit bleken bij de behandeling gemakkelijk en practisch. Den 17™ September en volgende dagen werd met het schieten een aanvang genomen. De resultaten der snelheidmeting en trefkansbepaling zijn vervat in onderstaande tabel: Daar de bedding zeer sterk werkte, ko n aan deze uitkomsten slechts een beperkte waarde worden toegekend. De ongunstige resultaten, verkregen op 500 M., werden door den heer Nordenlelt, die zelt aanwezig was, aan minder zorgvuldige valbng der munitie (doorzijn agent) toegeschreven; overigens viel niets op te merken. Alle deelen van vuurmond en affuit werkten uitstekend de munitie voldeed goed. Ten einde over de wei'king van de buis te kunnen oordeelen, werden met St. springgrauaten de volgende schoten gedaan Projectiel. Afstand in M. Yo. in M L S50 H ®50 B S50 Opmerkingen, Ex.-graoaat. 500 548 0.7 0.2 Hierbij werd lang 1500 2 0.64 zaam gevuurd en bij n 3000 54 6.9 2.20 elk schot gericht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 372