367 Dit alles mag m. i. een ongezonde toestand genoemd worden, want al kan men van den auditeur-militair verwachten, dat hij van het recht meer dan ieder officier een studie heeft gemaakt, zoo valt het toch niet te ontkennen dat er een treurige rechtspraak ge boren wordt uit een college, waarvan enkele leden van de juris prudentie in het geheel niets weten en daarom ook onmogelijk hun gevoelen aan dat van andersdenkenden kunnen toetsen. In het Mil. Tijdschrift N°. 7 van dit jaar bespreekt Metis het strafrecht in Ned.-Indië van Mr. W. de Gelder en citeert van dezen geleerde, dat de schijnbaar duidelijke woorden in de wet vaak dubbel zinnig en duister zijn en dat men zich dikwijls te vast klemt aan ééne rechterlijke beslissing. Zoo ook houdt de auditeur-militair zich dikwerf en niet zonder reden te vast aan vroegere uitspra ken. M. i. moeten het nu juist de leden van den krijgsraad zijn, die tot de slotsom van een goede interpretatie kunnen geraken of wel oordeelen in hoeverre de auditeur-militair, indien hij van zijn conclusie van eisch heeft gediend, het recht, om het zoo eens te noemen, bij het goede einde heeft gehad. De vraag is numoeten de officieren van den geneeskundigen dienst en van de administratie als rechters, die uitspraak doen, in een gerechtelijk onderzoek of krijgsraad zitting nemen? Het antwoord luidt ::ja-Welnu dan is het natuurlijk, dat ze evenals ieder ander officier op de hoogte moeten zijn of komen van hun taak. Ruim twee jaren geleden gaf het Dep', van Oorlog een circulaire, waarin de order werd gegeven, dat er met meer ernst van de studie van het recht werk gemaakt moest worden. Tengevolge hiervan moet het recht korps- en detachementsgewijze door de officieren in de bijeenkomsten beoefend worden. Met allen eerbied voor de autoriteit, die de order gaf, ware het m. i. beter geweest, indien aan de militaire commandanten dit onder richt was opgedragen. Het ligt voor de hand dat zij in de eerste plaats daarin onderwezen dienen te worden, die van het recht, dat zij moeten toepassen, het minst geleerd hebben en verder dat dit onder- richt moet gegeven worden door personen, waarv an gezegd kan wor den dat zij in dien tak van wetenschap het best onderlegd zijn. In

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 376