370 - kunnen pleiten en die niet in het onderzoek zijn opgenomen. Vra gen, die niet gesteld zijn en gedaan hadden moeten worden. Vragen, die wel gedresseerd zijn doch achterwege hadden moeten blijven. Vele verlichtende en ook vele verzwarende omstandigheden, die door onkunde niet bemerkt zijn en dus niet in aanmerking gebracht zijn géworden. Alle verzuimen, die noch de auditeur-militair noch de krijgsraad altijd zullen bespeuren en, worden enkele al ontdekt, dan bestaat de kans dat de beklaagde daardoor langer praeventief gevangen blijft; en dit alleen is natuurlijk reeds in het nadeel van den delinquent. Op een enkele uitzondering na geeft de wet grenzen voor de straf fen aan, doch tusschen maximum en minimum is nog altijd een groot onderscheid. De indruk, die het onderzoek èn op den auditeur-militair voor zijn conclusie èn die het op de rechters maakt, doet veel ter zake. Al spreekt de rechter zijn vonnis uit volgens de wet, hij blijft tochmensch en de latitude tusschen maximum en minimum, die gelaten wordt, is van veel belang en het hangt er dus veel van af wie het openbaar ministerie vertegenwoordigt en wie er voor den beklaagde pleit. Deze laatste dubbele functie is reeds aan officieren-commissarissen opge dragen en weggelegd in hun onderzoek, dat als basis voor den auditeur-militair en voor den krijgsraad moet dienen. (1) Uit het oog punt van een goede rechtsbedeeling is het dus wenschelijk, dat alle delicten door de meest bevoegde personen worden geïnstrueerd en berecht, omdat het meestal, zelfs bij strikte rechtvaardigheid, in het nadeel van den beschuldigde of reclamant is, indien zijn zaak wordt onderzocht door hen, die van het recht, zooals het in de wet is om schreven, geen begrip hebben. Ik wil thans eindigen, al had ik nog gaarne voorbeelden aangehaald, hoe een goede gerechtelijke instructie in het voordeel, eene onoordeel kundige in het nadeel van een beschuldigde kan zijn. Ik wil echter van de ruimte in dit tijdschrift geen te groot gebruik makenhoewel over het onderwerp, dat ik behandelde, nog veel meer te spreken valt, laat ik dit echter aan meer bevoegden over. Het doel van dit schrijven is geweest, om te trachten aan te toonen, dat het overweging verdient (1) Denken wij slechts aan processen, die willens en wetens reeds zoodanig kunnen worden geleid, dat er een geheel verkeerde voorstelling van de zaak kan geboren worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 379