28 naar zijn zelfstandig oordeel minder juist zijn, hetgeen zeker, zooals wij reeds vroeger opmerkten, in strijd met de grondige rechtsstudiën te achten is. Het zoude ons te ver leiden, om uitvoerig den inhoud van de beide deelen van het werk te bespreken. Ons doel was alleen om ook hen, die geroepen zijn als militaire rechters op te treden, daarmede in wetenschap te stellen en te wijzen op den grooten schat van kennis, welke men uit dat hoogst be langrijk werk kan machtig worden, waardoor eindelijk de gelegen heid wordt gegeven aan onze militaire rechters hun eigen gevoelen aan dat van andersdenkenden te toetsen, om door deze overtuigd of iu eigen inzien versterkt te worden, in ieder geval om door eigen onderzoek der waarheid meer nabij te komen. Van ganscher harte hopen wij, dat deze aankondiging er eenigs- zins toe moge bijdragen, dat het hoogst belangrijke werk, waarvan wij met veel belangstelling hebben kennis genomen, in handen van vele beoefenaars der rechtswetenschap kome en wij houden ons overtuigd, dat geen hunner zich den tijd en de moeite, aan de kennismaking besteed, in het minst zal beklagen. De betoogtrant is helder en duidelijk, voor ieder zeer bevattelijk. Zonder daarbij te vervallen in breedvoerige juridische redevoeringen of geschied kundige bespiegelingen of vergelijkende rechtsbeschouwingen, heeft S. in het belang der zoo noodige duidelijkheid van voorstelling hier en daar eene historische of critische opmerking of wel eene vergelijking met buitenlandsch recht ingelascht, terwijl de uitgever geen moeite en kosten heeft gespaard om door schoonen, duidelijken druk en dik papier (hetgeen gewoonlijk met de in Indië uitgegeven werken zeer zeldzaam het geval is) aan het geheele werk een waardig uiterlijk aanzien te geven. P., Maart 1887. M.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 37