387 vloer aan elke zijde om op te slapen, terwijl het midden vrij blijft en tot doorgang dient. De Burraanen zijn zeer handig in het optrekken van deze soort hutten, wat te meer verwondering wekt, als men bedenkt dat zij geen ander werktuig bezigen dan de dali (een soort klewang). Zij zjjn merkwaardig bedreven in het gebruik van dit wapen, waarmede alle soort van werk verricht wordt. In het koude jaargetijde zijn deze hutten weinig aangenaam om te be wonen, want de wind en in sommige maanden van het jaar zijn hevige windvlagen in Opper-Burma niet zeldzaam loeit dan door de spleten dit dringt door merg en been en het is bijna onmogelijk om zich's nachts, zelfs met wollen dekens, te verwarmen. In dat jaargetijde zijn tenten veel warmer en aangenamer. Nabij onzen post stroomt een tamelijk breede rivier, zoodat de water voorziening geen moeilijkheden oplevert; in streken, waar bij onze komst geen putten bestonden en ook de rivier te ver verwijderd was, heeft men putten moeten graven. De meeste kleine rivieren raken in den heeten moeson droog, doch alsdan erlangt men water door in het droge bed van de rivier kuilen te graven; het water zijpelt dan uit den grond zuiver en helder door en vult die kuilen. De Burmanen gebruiken bij voorkeur het op deze wijze verkregen water, dewijl volgens hen het aldus door zand en kiezel als 't ware gefiltreerde vocht minder koorts ver wekt dan het stroomend water uit de rivier. Voor onzen post zou de bezetting bestaan uit 2 officieren, 50 Sepoys en 30 Sowars (Inl. cavaleristen). Zij werd uitgerust met vivres voor ééne maand, onder beheer van een administrateur, terwijl oen hospitaal-assistent werd achtergelaten met zijn medicijnkist, om te voorzien in de geneeskundige hulp van het garnizoenaan hem werden voorts eenige tandoes met de noodige dragers toegevoegd. Wat nu het leven op zulk een post aangaat, de inwendige dienst gaat volgens de gewone routine zijn gang een enkele maal per week wordt bovendien exercitie gehouden, om den mensclien de practijk niet te doen vergeten. Is het terrein rondom den post bedekt, dan wordt iederen ochtend een corvee uitgezonden om het schoon te maken, totdat in alle richtingen een vrij uitzicht verkregen is. Een schets van den omtrek moet geleidelijk gemaakt worden, waartoe iederen dag een officier onder behoorlijke dekking uitrukt. Hij past zorgvuldig de afstanden af, zet in alle richtingen hoeken uit en teekent alle bijzonderheden op in zjjn zakboekje, waaruit dan van lieverlede een schots ontstaat, die opgezonden wordt naar het hoofd kwartier, tegelijk met het wekelijksche journaal van de op den post plaats

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 396