388 gehad hebbende gebeurtenissen. Dit journaal is een document, dat ieder postcommandant geregeld moet inzenden. Na de morgenwandeling of den morgenrit wordt ontbeten, waarbij men zijne keuze meestal bepalen moet tot rijst, pluimgedierte, eieren en buffel- vleesch; komt er van tijd tot tijd Amerikaansch corned beef bij, dan is het al heel mooiiederen dag zou echter niemand dit verdragen. Versch vleesch kan men niet krijgen; de Sepoys zouden het niet willen eten en men kan toch geen beest slachten voor een of twee personen. Ingemaakte provisiën zijn natuurlijk van groot nut in zulke tijden, maar de moeilijkheid is om geregeld aanvoer te krijgen. Wij zijn al zeer gelukkig als wij een geit bezitten, anders moet men het ook zonder vorsche melk stellen. Dikwijls ziet men de Sepoys dan ook geiten medenemen als zij het binnen land ingaan om posten te bezetten. Na het ontbijt worden de ochtendberichten ontvangen. De Thugyi of anderen komen en doelen de berichten mede, die zij ingewonnen heb ben, waarbij dan allerlei vage geruchten worden aangebracht. Gelukkig hebben wij te veel ondervinding, om aan dergelijke mededeelingen waarde te hechten en alles wordt cum grano salis aangenomen. Gedurende het overige gedeelte van den dag is er niets meer te doen. Wij liggen in onze hutten te rooken of te lezen of, indien wij er lust toe gevoelen, houden wij ons met schrijven bezig. Er is niet altijd veel te lezen, de weinige medegebrachte boeken zijn reeds lang gelezen en her lezen; dagbladen zijn een uitkomst, maar ook die komen niet geregeld; men kan dan begrijpen met welk verlangen naar de mail wordt uitgezien, want ook op posten heeft men zijn maildag en wel als de Burmasche postbode van het hoofdkwartier verwacht wordt. Gewoonlijk komt hij eens per week. Weinigen hebben dan het geduld om hunne nieuwsbladen over de week te verdeelenmen leest ze achter elkander uit en heeft dan voor de rest der week weder niets. Zoodra het koel wordt, krijgen wij onze namiddagthee en gaan daarna met het geweer op schouder het bosch in onze weitasch raakt echter niet dikwijls gevuld, meestal slechts een of twee duiven of een boschvogel; het is eene bijzonderheid als wij eens iets meer schieten. Om 6 uur n. m. wordt het middagmaal opgebracht, dat uit nagenoeg dezelfde gerechten bestaat als het ontbijt. Onze eenige drank is whiskey met water; het laatste is soms zeer slecht, dewijl de filters spoedig onbruikbaar raken. Iedereen gaat vroeg naar bed, doch in den eersten tijd wordt de nachtrust aanhoudend gestoord door de hanen van het dorp, die voortdurend in allerlei

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 397