394 De Breiman- torpedo. Deze torpedo (waarvan wij in den vorigen jaargang van dit tijdschrift een en ander mededeelden) is thans na eone langdurige beproeving door de Engelsche admiraliteit goedgekeurd en zal het uitsluitend recht om die te vervaardigen voor hoogen prijs, 1,375,000, worden aangekocht. Het Parlement heeft zich niet dan na eene vrij levendige discussie bij dezen aankoop neergelegd. Daar de proeven zooveel mogelijk geheim zijn gehouden, was als reden voor den aankoop geen ander motief gegeven dan de verzekering van don Minister van Oorlog dat hij voordeelig was. Al wat men met zekerheid van de Brennan- torpedo weet, is dat zij van den oever uit wordt afgezonden en bestuurd wordt door den operateur, die haar met de oogen volgt, terwijl zij onder water met eene snelheid van 20 Eng. mijlen per uur en met volmaakte zekerheid op het doel afgaat. Broad Arrow.) De poging tot over valling onzer versterking te Edi, op 11 September 1887. Op onze in het gebied van den vriendschappelijk gezinden radja ge legen versterking te Edi, welke sints maanden niet was verontrust, werd den llen September jl. een poging tot overvalling gedaan. Dos morgens ten 5>/2 uur, bij het openen der poort, werd de verster king onverwacht aangevallen door eene ongeveer 40 man sterke bende, bewapend met klewangs, rentjongs, lansen en enkele geweren, welke bende zich in de duisternis had verzameld bij de tijdelijk niet bewoonde con troleurswoning. De wachtcommandant, de Europeesche korporaal der artillerie Wild N°. 62148, had de tegenwoordigheid van geest met den Inlandschen hoornblazer der wacht de poort snel te sluiten, waardoor de bende in hare vaart werd gestuit. Vóór de poort werden door de manschappen der wacht en de te wapen gesnelde bezetting negen aanvallers nêerge- schoten, waarop de overigen ijlings een goed heenkomen zochten. Door eene uitgezonden patrouille werden nog twee gesneuvelde vijan den gevonden in de hooge alang-alang benevens één Atjeher die zich daar verscholen had. Bij de komst der patrouille sprong hij op en moest wor den afgemaakt, nadat hij den Inlandschen fuselier Djambol N°. 5607 licht had gewond. Bij de verslagen vijanden werden gevonden:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 403