DE BOUW DER GECONCENTREERDE POSTENLINIE VAN GROOT-ATJEH. II, Technisch Overzicht. (1) (Slot.) 89. Algemeene aanteekeningen omtrent de wegen. Een algemeen overzicht over de wegenstelsels werd reeds gegeven in het historisch overzicht 17 tot en met 20. Met niet minder groote moeilijkheden, dan bij den postenbouw waren ondervonden, ging de wegenaanleg gepaard. Door den aanleg van een wegennet worden in den hydrographischen toestand van een land groote veranderingen gebracht; worden die wegen, zooals in Atjeh, in hunne gansche uitgestrektheid in ophooging aangelegd, dan vormen ze hindernissen tegen de afvloeiing van het water. De kunstmatig door de wegen gevormde dammen moeten worden afge broken door doorlaatopeningen op de laagste punten van het terrein, welke voldoende capaciteit bezitten moeten, om aan het water eene afvloeiing te verzekeren in die mate, dat de terreinen niet al te lang daarmede belast blijven. In de tweede plaats moeten de wegen, ook bij de hoogste water standen, eene droge communicatie vormen. In een land als Atjeh, dat nog in een toestand van gedeeltelijke onderwerping verkeert en waar het noodig is, dat de militaire macht met spoed kan optreden wanneer de omstandigheden dit vorderen, moeten alle belangen voor de militaire wijken en moet het tracé van het wegennet dus zoodanig gekozen worden, dat aan die voorwaarde zoo goed mogelijk wordt vol daan. Die voorwaarde zou, volgens de inzichten van den Civielen en Militairen Gouverneur, het best vervuld worden door den aanleg van (1) Yoor de platen, zie de vorige aflevering. 1887, Dl. II. 20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 406