402 De exploitatie staat onder toezicht van den Eerstaanwezend Ingenieur der Burgerlijke Openbare Werken van Atjeh en Onderhoorig- heden. Aan de exploitatie zijn bovendien verbonden Voor de administratie: één chef der beweging op een traktement van f 550 's maands één chef der controle op een traktement van f 300 's maands; twee stationschefs op een traktement van f 180 's maands; drie commiezen op een traktement van f 150 's maands; één treincontroleur op een traktement van 120 's maands; één wegopzichter op een traktement van 100 's maands; één ondercommies op een traktement van f 100 's maands, verder het noodige mindere personeel op traktementen beneden 100 s maands, als machinisten, stokers, mandoers, oppas sers, enz. De grootste snelheid der treinen mag in geen geval meer dan 30 KM. per uur bedragen. Met eene grootere snelheid dan 20 KM. woidt gewoonlijk niet gereden. In bochten, met stralen van 100 M. of minder beschreven, bij het doorrijden van stations, halten en wissels, het berijden van bruggen langer dan 10 M. mag de snelheid niet meer dan 10 a 15 KM. bedragen. 41. Tramlijn van Kota Radia naar Ketapan-doewa Lamdjamoe en van Ketapan-doewa naar Lambaroe. Het tracé van deze lijnen is voorgesteld op de kaart van het bezette gebied in Groot-Atjeh, uitgegeven door het topographisch bureau in Augustus 1885. 1 a. Kota Radja Ketapan-doewa. Ter lengte van 800 M. loopt de trambaan naast een reeds vroe ger bestaanden rijweg en heeft dan het normaal profiel, voorgesteld in fig. 10 a van Plaat III. Over de verdere lengte 3450 M.) volgt ze het profiel, voorgesteld in fig 10. van Plaat III. Het tracé verandert over de geheele lengte driemaal van richting onder krommingen van 75, 100 en 150 M. straal. De rechte ge* deelten tusschen genoemde krommingen hebben eene lengte van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 411