- 405 Tusschen Lampèrmej en Lamjong is de baan 3.75 M. breed en aangelegd volgens het profiel fig. 10 a op Plaat III. Yerbreediugeu met wisselspoor worden aangetroffen bij de posten Tjot-Iri, Roempit, Boekit-Karang en Lamjong. 43. Tramlijn van Kota Raclja naar Lamjong met zijtakhen naar Pakan Kroëng Tjoet en het Militair Hospitaal te Panteh-Perak. De lengte van den weg van Lamjong naar Panteh-Perak bedraagt 5700 M. en van Panteh-Perak naar het station Kota Radja 460 M.; de zijtak naar Pakan Kroëng Tjoet, 600 M. en naar het Mil. Hospitaal 400 M.; te zamen dus 7220 M. Het tracé volgt grootendeels den bestaanden karrenweg tusschen Kota Radja en de genoemde posten. De aansluiting te Kota Radja heefc plaats in de nabijheid van het station aldaar, ongeveer ter hoogte van het vroegere station Gedah van de lijn Kota RadjaOleh-leh. Met een boog van 75 M. straal en een middel puntshoek van 90° loopt de baan langs de sociëteit op de brug over de Atjeh- rivier aan. Deze brug is 120 M. lang, in 15 spanningen van 8 M. en van hetzelfde constructie-type als de overige bruggen. De breedte voor gewoon vervoer is 5.82 M. tusschen de leuningen. Op Plaat III worden schetsen gevonden, die een algemeen denkbeeld geven van de constructie en de afmetingen. Na 150 M. door Panteh-Perak in eene rechte richting te hebben afgelegd, wordt een boog doorloopen van 100 M. straal. Aan het einde van dien boog beviudt zich de afsluiting van het militaire kampement te Panteh-Perak. Van deze afsluiting wordt een recht gedeelte doorloopen van 950 M. lengte, aan het einde waar van het tracé met een boog overgaat in een recht gedeelte van 1100 M. Na dit rechte gedeelte te hebben doorloopen, richt zich de weg onder een boog van 300 M. straal naar een brug van 30 M. lengte over een hoofdtak van de Kroëng Titi Pandjang en verlaat die on-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 414