411 maatschappij te Batavia; de isolatoren van den Glouvernements post- en telegraafdienst in Ned.-Indië. Het gebezigde draad is het zoogenaamde Bessemer gegoten staal draad N°. 14, waarvan de 40 M. 1 KG. wegen. Ook de toe stellen en het wisselbord van het centraal bureau werden van boven genoemde maatschappjj verkregen. Op elke plaats, die met het centraal bureau is verbonden, bevin den zich: 1°. een telephoon (systeem Bell); 2°. een microphoon systeem Blake of Gower); 3°. een electrische schel (systeem Siemens en Halske De inrichting en werking van die instrumenten kan als bekend worden aangenomen en zal dus niet nader worden omschreven. Elk der toestellen staat in verbinding met de lijn en de aarde. De toestellen zijn verder voorzien van weerafleiders, om bescha diging bij onweders te voorkomen. Het wisselbord op het centraal bureau staat in geleidende ver binding met de aarde, met de lijnen naar de verbonden plaatsen en bureaux en twee zijwaarts van het bord geplaatste telephoontoes tellen als op de posten aanwezig zijn; bovendien kan door eene bijzon dere inrichting van het wisselbord ook verbinding verkregen worden a. met een derde telephoon op het centraal bureau, den zooge- naamden controleur b. met eene batterij in het centraal bureau, die de schelinrich- tingen van de posten in beweging brengt c. met een alarmschei, welke boven het wisselbord is geplaatst. De werking der toestellen en van het wisselbord wordt hier ver der niet beschrevenhen, die deze in details zouden willen kennen verwijzen wij naar de natuurkundige handboeken. 47. Slot. Met de vermelding van de telephoon zijn wij genaderd tot het einde van de door ons voorgenomen taak. Zonder in onnoodige details te treden, hebben wij getracht een overzicht te geven van het werk,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 420