420 Na hetgeen bij de beschouwingen der handgrepen gezegd is over het vellen van het geweer bij den bajonetaanval, kan 147, waar in tegenstelling van de oude recrutenschool die aanval uitvoerig be handeld wordt, verder met stilzwijgen voorbijgegaan worden. De voorschriften van het vierde artikel, derde afdeeling, der vroe gere R. S. komen in het nieuwe reglement niet meer voor. Het hoofdbeginsel van den langen wegpas, het vermeerderen van den afstand tusschen de gelederen, wordt echter in 132 der R. S. en §41 der C. S. teruggevonden. Indien die afstand normaal grooter gesteld ware, zou van vergrooting geen sprake meer behoeven te zijn- Het tijdelijk verminderen van frontbreedte door het afbreken van rotten is geheel weggelaten. Indien dus bij den frontmarsch tijdelijk het front moet versmald worden, b.v. bij het overgaan van een brug, zal steeds tot den flankmarsch moeten overgegaan worden. Dat dunkt ons omslachtiger dan het afbreken van een paar rotten. Ook kan het gebeuren, dat, bij den marsch iu bataille van eene compagnie of van een bataljon, een der afdeelingen een beletsel ontmoet, dat door het afbreken van rotten te vermijden is, dan is dit zeker het eenvoudigste middel, want door den opmarsch, die op omtrekking uit de flank moet volgen, zal die afdeeling noodwendig afstand moeten verliezen. Daarom zijn wij voor het behoud van het afbreken en op- marcheeren van rotten. Vierde artikel. Na de lezenswaardige opmerkingen van den heer Augustijn over het gebruik van het geweer als stootwapen, voorkomende in de 7e afl. van het Ind. Mil. Tijdschrift van dit jaar, zullen we omtrent dit onderwerp niet in beschouwingen treden, te meer niet nu een nieuw voorschrift voor het bajonetschermen spoedig verwacht kan worden. Vierde Afdeeling. Eerste artikel. Het tegenwoordige onderwijs in het tirailleeren draagt een geheel ander karakter dan vroeger. Toen de voorschriften voor het gevecht in verspreide orde nog opgenomen waren in de compagniesschool,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 429