424 verwarring en er daarom de voorkeur aan geven, wanneer de groep slechts op twee gelederen is opgesteld, bestaat daarvoor toch geen gevaar. Over het voorbrengen van een der vleugels 194) moeten we ons nog een paar opmerkingen veroorloven. De recruten begeven zich zoo spoedig mogelijk in de nieuwe richting, dus met den looppas; maar dit is in strijd met 180. „Zonder zich naar elkander te regelen" is niet goed mogelijkde man van den uitkomenden vleugel b. v. zal bezwaarlijk zijne plaats kunnen vinden, wanneer hij zich niet naar de anderen regelt; de een na den ander zal toch wel de üieuwe richting van den man aan de spil moeteu overnemen, evenals bij de opmarschen, waarnaar verwezen had kunnen worden. Ook verdient het aanbeveling de beweging aan de spil te doen regelen door den G. Cb Hoe geschiedt het plaatsen van den vleugelman in de nieuwe richting bij eene marcheerende groep? Voor het herstellen der gesloten orde in de verspreide groep 195) zal gelezen moeten worden„het herstellen der verspreide groep in „gesloten orde" of eenvoudiger: „het herstellen in gesloten orde"; het spreekt immers van zelf, dat alleen een verspreide groep in gesloten orde kan worden hersteld. Dat dit herstellen steeds moet plaats hebben op den vleugelman, op wieu verspreid is, is voor ééu groep een lastige bepaling, die den onderwijzer aan banden legt en veel van zijn herinneringsvermogen vergt. Wel wordt daardoor rekening gehouden met de wijze, waar op het verspreiden is voorgeschreven, maar zooals reeds aangetoond werd, is die wijze te kunstig en heeft men zich noodeloos de han den gebonden. Opleiding van eene sectie. Het voorschrift, dat eene sectie steeds in gesloten groepen opgelost moet zijn, voordat ze verspreid kan worden, beperkt de vrijheid van beweging en heeft ten gevolge, dat het verspreiden meer tijd vordert; dit tijdverlies kan in spoedvereischende gevallen van belang zijn 199). Alleen voor eene uit de flank marcheerende sectie mag van dit voorschrift afgeweken worden 227). Ook in 202 is niet de kortste weg gevolgd; door de voorste

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 433