448 zoodoende het zadelkussen het gemakkelijkst voor den ruiter is. De zweetbladen van den Ind. cavalerie-zadel verschillen van die van den Ned. artillerie-zadel, doordat de eersten dun en glad zijn, terwijl de laatsten zijn gevuld met koehaar en met bindtouw door stikt. Deze laatsten verdienen de voorkeur boveu de eersten, aangezien daardoor de zit van den ruiter verruimd wordt. De dijen komen dan niet zoo rechtstandig te liggen als bij den Ind. cavalerie-zadel, hetgeen vooral bij lange marschen minder vermoeiend is. De voor- en achterboomen van den zadelbok zijn wel wat te hoog. Het eerste is hinderlijk voor de rijvuist. Hierin is echter gemakkelijk verandering te brengen door de boomen tot op de Y. versterkings platen af te steken en bij te ronden. Mochten bovengenoemde gebreken door de bevoegde personen worden ingezien en verbeterd, dan geloof ik wel dat de Ind. cavalerie- bok een zeer doelmatige zadel voor militair gebruik zou worden. De Ind. artillerie is van Engelsche zadels voorzien. Hoewel men deze zadels voor officieren en particulieren zeer aanbevelingswaardig kan noemen, mits voor het onderhoud de meest mogelijke zorg worde gedragen en de kussens steeds goed passend worden gehouden, zoo hebben ze voor troepengebruik groote nadeelen. Hoofdzakelijk zijn ze te kostbaar en te zwak. De prijs, zonder eenig ander toebehooren als het kussen, bedraagt f 37de zadelbok met kussen daarentegen kost slechts f 30.88. Dit verschil in prijs is echter niet het eenige, dat mij het woord te kostbaar deed uitsprekener komt nog meer bij. Door den vorm nl. van den Eng. zadel is hij niet geschikt om er bepakking achterop mede te voeren, zonder aanwending van: 1 mantelzak, 1 mantelzak kussen, 2 mantelzakriemen en 2 mantelzakkussenriempjes, welke voor werpen bij elkander f 14.21 kosten. Het verschil met den cav.-zadel wordt nu 37 -f- 14.21 30.88 f 20.33, voorwaar geen kleinigheid. Doch nu het onderhoud. Door de eenvoudige samenstelling der cavalerie-zadels vereischen deze slechts van tijd tot tijd eene vernieuwing van zweetbladen en kussens, terwijl het aanbrengen dezer verwisselstukken alsmede het vervangen van singelstooten, gespen tot staartriemen enz. zeer ge makkelijk, ja desnoods door den ruiter zelve kan geschieden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 457