449 Geheel anders is dit met de artillerie-zadels. Deze vereischen dikwijls groote en kostbare reparatiën, waardoor zij soms 2 a 3 dagen buiten gebruik moeten worden gesteld. Alle reparatiën daaraan kunnen alleen door een bekwaam zadelmaker geschieden. Uit de gegevens, die mij daartoe indertijd ten dienste stonden (1), heb ik afgeleid dat de art.-zadels per stuk zesmaal meer aan vernieuwing en aan verwisseling der onderdeelen kosten dan de cav.-zadels. Hierbij zijn nog niet de reparatiën bij de batterijen en eskadrons in rekening gebracht, welke rekening zeer in het nadeel der artillerie zou uitvallen. De verdere voordeelen van den cavalerie-zadel boven den Engelschen zijn nog 1°. De ruiter zit er veel vaster in. Dit is voor de artillerie een belangrijke factor, daar de taak van den stukrijder in geaccidenteerde terreinen dikwijls zeer moeielijk is. 2°. De cavaleriebok heeft een volkomen schoft- en rugvrijheid de Engelsche zadel, in vereeniging met den deken, heeft zoo goed als geene schoftvrijheid en totaal geene rugvrijheid. Bij de cavalerie kunnen daardoor drukkingen op schoft en rug totaal vermeden worden en mochten ze ontstaan, dan kan men ze gerust toeschrijven aan slecht opzadelen. Bij de artillerie kan men bovengenoemde drukkingen niet aan dezelfde oorzaak toeschrijven, daar de Engelsche zadel er op gemaakt is om met een dunne schabrak en niet om met een zesdubbel gevouwen deken gebruikt te worden. 3°. Wanneer dé Eng. zadel bepakt wordt, dan verliest hij zijn evenwicht en drukt op de schoft. De bepakking bij de artillerie toch is zoodanig geregeld, dat de zadel van achteren niets te dragen krijgt en van voren daarentegen met de geheele uitrusting (met uit zondering van hetgeen in den mantelzak komt) belast wordt. Om al de nadeelen, aan den Engelschen zadel voor troepengebruik ver bonden, zou het wenschelijk zijn dit soort zadel at te schaffen en te ver vangen door eenig systeem bokzadel. Het model van de Ned. cavalerie zou daarvoor om zijne soliditeit het eerste in aanmerking komen. De vorm van zitting en stegen, alsmede de verdeeling in tailles zouden (1) De jaarlijkschc bestellingen aan harnachement door de Artillerie en Adminis tratie bij den A. C. W.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 458