462 de sultan van Turkije door velen als het hoofd van den godsdienst beschouwd, doch het blijft hoofdzakelijk bij een bloote beschouwing". Bovendien heeft deze Grootheid de handen vol aan de politiek en moet zij al hare krachten aanwenden, om den Russischen Beer uit hare landen te houden, zoodat er niet veel tijd kan overschieten zich veel met hare millioenen geloofsgenooten te occupeeren. Hiermede besluit de schrijver zijne mededeeliugen, zegt den lezer dank voor de geschonken aandacht en legt de pen neder. Jhk. H. A. A. Meijer, le luit. der Inf. Padang-Pandjang, 1887.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 471