466 inactief gesteld is. Zoo nu bij het overgaan van een zwaren last in den inactieven stand, de as van de rust mocht breken, dan werkt wel de haan, doch de slag-pin treft het slaghoedje van de patroon niet, maar wel het schuifplaatje. e. Vier schuin geplaatste stangen p, die aan het deksel van de doos verbonden zijn, terwijl om het geheel meer stevigheid te geven met dezelfde bouten nog een vierkant raam q aan het deksel bevestigd is. Deze stangen zijn aan de ondereinden onderling en met de drukstang door een schroefbout verbonden. f. De drukstang r heeft aan de onderzijde een schroefdop om te kunnen zorgen, dat het ondereinde der stang, na het in elkaar plaatsen van het mechaniek, juist op het achtereinde van den haan rust door dezen dop meer of minder in te schroeven. De drukstang wordt in hare beweging geleid door de ]- vormig gebogen plaat h en door eene kleine geleideplaat s. g. De inrichting van de doos, die het mechaniek bevat, volgt vol doende uit de figuur. De uitstekende draden, aan de einden van houten kneveltjes voor zien, zijn koperdraden, terwijl ten slotte nog opgemerkt wordt, dat bijna het geheele mechaniek van koper is, met het oog op roesten bij plaatsing in vochtigen grond. Werking Als de torpedo actief staat en er loopt iemand overheen, wordt het deksel ingedrukt. De drukstang r beweegt zich nu benedenwaarts, het vooreinde van den haan rijst en hiermede ook de slagpin. Is de haan voorbij den steun g, zoo wordt de slagpin door de slagveer met kracht naar beneden gedrukt, de patroon in den ontste- kingsdop wordt ontstoken en de kogel slaat door de ladingdoos heen, waardoor de lading tot ontploffing gebracht wordt. Staat de torpedo actief en wenscht men haar op een afstand te ontsteken door aan den bovensten draad te trekken, dan gaat, bij trekking aan dien draad, het vooreinde van den haan naar boven, de slagpin wordt opgelicht en het mechaniek verricht dezelfde werking als aangegeven. Met eene inrichting als hierboven beschreven werden eenige proe ven genomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 475