475 gezette nauwkeurigheid bij het opgeven van afmetingen, waardoor dikwijls een afmeting van een voorworp tot in millimeters nauwkeurig wordt ver meld, terwijl het er in werkelijkheid op eenige decimeters meer of minder niet aankomt. Zoo vinden wij b. v. voor de longe tot cavegonseen ver scheiden meters lang stuk touw, op plaat II als lengte vermeld niet 7 Meters, maar 6.99 M. en op plaat I als lengte van het zweepkoord eener chambriere 2.696 M., tot in millimeters nauwkeurig! Zulk een nauwkeurigheid is schadelijk en geeft slechts aanleiding tot moeielijkheden en letterknechten]. Wij hopen daaromtrent in de volgende hoofdstukken een ruimere opvatting aan te treffen; ook de Artillerie- Inventaris is in de later uitgegeven hoofdstukken in dat opzicht veel verbeterd. Wat de wijze van uitgave betreft, komen ons de afleveringen wel wat klein voor. De thans verschenene beslaat slechts 32 bladzijden druks en de stevige band, waarvan zij is voorzien, doet vermoeden dat het de be doeling is elke aflevering als zoodanig afzonderlijk te houden. Yoor het naslaan zal dit, wanneer later het geheele werk compleet is, niet gemak kelijk zijn. Wij hebben de enkele voorafgaande opmerkingen op de eerste twee hoofdstukken hier reeds aanstonds ter neder gesteld, omdat zij wellicht bij de volgende hoofdstukken zouden kunnen worden in 't oog gehouden. Wanneer met inachtneming daarvan het werk overigens wordt voortgezet op de wijze, zooals het is aangevangen, zal de heer Kogenschot, naar het ons voorkomt, een nuttigen arbeid hebben verricht, waardoor niet alleen menig magazijnsbeheerder van de militaire administratie zal zijn geriefd, maar die ook de andere officieren van het leger, die bemoeienis met het materieel hebben, dikwijls tot gemak zal kunnen strekken. Blijkt het mettertijd dat de geleverde gegevens in alle opzichten juist en vertrouwbaar zijn iets dat eerst door een voortgezet gebruik van het werk in de practijk voldoende zal kunnen worden uitgemaakt dan bestaat er alle reden den Inventaris de officieele sanctie te geven, eene sanctie welke aan een werk van dien aard o. i. niet mag ontbreken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 484