"V Het nieuwe Fransche infanteriegeweer. Zooals bekend is, heeft men, zoodra de Duitschers in 1886 plotseling met de nieuwe bewapening hunner infanterie voor den dag kwamen, in Frankrijk onmiddellijk de periode der proefnemingen gesloten en is men daar met den aanmaak begonnen van een nieuw geweer, terwijl da delijk, in afwachting van het gereed komen daarvan, de geheele infanterie van snelladers werd voorzien. Hoever de fabricatie der nieuwe geweren in het groot reeds is gevorderd, is niet bekend. Wel schijnt het dat gedurende den aanmaak een oogenblik er over gedacht is, nog van stelsel te veranderen, iets waarvan men echter, vermoedelijk om de groote kosten en het tijdverlies, weder heeft afgezien. Van het nieuwe geweer, dat waarschijnlijk den naam van „Model 1886" zal dragen, vindt men in een der Fransche militaire bladen het volgende vermeld Het geweer M/74, systeem Gras, heeft, gelijk bekend is, een kaliber van 11 mM., eene aanvankelijke snelheid van 450 M. en eene bestreken ruimte van 350 M,, terwijl de man 78 patronen medevoert. Het nieuwe geweer daarentegen heeft een kaliber van 8 mM. Door het verminderen van het kaliber hoopt men twee voordeelen te verkrijgen, nl.eene grootere bestreken baan, zonder dat de terugstoot te sterk wordt, en eene vermindering van het gewicht der patroon, waardoor de man een grootere hoeveelheid munitie kan medevoeren. De loop heeft vier van rechts naar links gaande trekken met een spoed van 30 kalibers. De trekken zijn tweemaal zoo breed als de velden. Het projectiel is eene hardlooden kogel (lood met antimonium) met een mantel van nieuw-zilver; de lengte bedraagt vier kalibers, hot gewicht 15 G. en de aanvankelijke snelheid 600 M., met eene even groote be streken ruimte. Het hoogste punt der kogelbaan ligt niet hooger dan 1.6 M. Het nieuwe bij dit projectiel gebruikte buskruit werkt langzaam en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 485